’FARLIGT FOR PATIENTERNE’

BT - - NYHEDER -

COMPUTER-BØVL

Ho­spi­ta­lets reg­ler fo­re­skri­ver, at en hen­vis­ning mak­si­malt må lig­ge i 24 ti­mer, før den sam­les op af en la­e­ge, men i dag kan la­e­ger­ne ik­ke la­en­ge­re føl­ge med. Al­le skal ha­ve chan­cen »Jeg får ik­ke eks­pe­de­ret mi­ne hen­vis­nin­ger til ti­den, for­di jeg gan­ske en­kelt ik­ke har fle­re ti­mer i døg­net, og det be­kym­rer mig me­get. Hen­vis­nin­ger af nye pa­tien­ter skal va­e­re eks­pe­de­ret in­den for et døgn, men jeg har nog­le, der har lig­get i en uge,« si­ger An­ders Krarup-Han­sen og til­fø­jer:

»Jeg sid­der med un­ge pa­tien­ter på 19 og 20 år, og hvis jeg ta­ber en af dem på gul­vet – det kan jeg ik­ke le­ve med. Nog­le kan hel­bre­des, nog­le bli­ver må­ske al­drig hel­bredt, men de skal al­le ha­ve chan­cen. Det får de ik­ke, hvis jeg mi­ster over­blik­ket og hen­vis­nin­ger går tabt, som det sker i dag.«

Et an­det af pro­blem ved det nye it-sy­stem er iføl­ge over­la­e­gen, at der au­to­ma­tisk lan­der svar på prø­ver i la­e­ger­nes ind­bak­ker i it-sy­ste­met, som de ik­ke bli­ver ad­vi­se­ret om.

»Når vi får svar på biop­si­er, alt­så va­evsprø­ver, bli­ver de ik­ke la­en­ge­re au­to­ma­tisk meldt ud, så hvis ik­ke man er dybt op­ma­er­k­som, så kan man i va­er­ste fald over­se, at pa­tien­ter har di­ag­no­sti­ce­ret kra­eft. Og så er vi alt­så ude i et al­vor­ligt sik­ker­heds­pro­blem.«

Sy­ste­met blev ind­ført 21. maj, men hver­ken la­e­ger el­ler se­kre­ta­e­rer fø­ler sig til­stra­ek­ke­ligt ef­ter­ud­dan­net i at bru­ge it-sy­ste­met. For­lø­bet har iføl­ge An­ders Krarup-Han­sen va­e­ret ‘ama­tør­ag­tigt’. Nor­malt kan han nå at eks­pe­de­re 30-40 sa­ger på en dag. I dag er han ne­de på ot­te-ni.

»I fre­dags brug­te jeg 11 ti­mer på ni pa­tien­ter og la­ve­de nog­le elen­di­ge jour­na­l­op­da­te­rin­ger. I ons­dags kom jeg for sent til en kon­fe­ren­ce, for­di jeg brug­te fi­re ti­mer og et kvar­ter på fi­re pa­tientsa­ger. Der var syv bok­se med fejl, som jeg ik­ke kun­ne luk­ke, og su­per­bru­ge­ren kun­ne hel­ler ik­ke, og dem, der kom fra it-fir­ma­et, kun­ne hel­ler ik­ke lø­se det. Det er på in­gen må­de til­freds­stil­len­de at gå hjem fra ar­bej­de med den op­le­vel­se,« si­ger An­ders Krarup-Han­sen. Alt for man­ge fejl Fej­le­ne ved det nye it-sy­stem Sund­heds­plat­for­men er så man­ge, så der hel­ler ik­ke er tid til at ind­be­ret­te fej­le­ne.

»Le­del­sen si­ger, at vi ik­ke ind­be­ret­ter, men hvor­dan skul­le vi få tid Re­gion Ho­vedsta­den gen­ken­der ik­ke de pro­ble­mer, som kra­eft­la­e­ger­ne frem­fø­rer. Re­gio­nen sva­rer på kri­tik­ken i en mail til BT. He­ri hed­der det:

»Vis­ning og hånd­te­ring af re­sul­ta­ter fra pa­to­lo­gi, her­un­der biop­si­er, vi­ses ved at tryk­ke på knap­pen: ’Vis jour­nal’ el­ler via ’Re­sul­tat gen­nem­gang’ i Sund­heds­plat­for­men. Det er rig­tigt, at man ik­ke får en ad­vi­se­ring – hvil­ket man hel­ler ik­ke gjor­de, før Sund­heds­plat­for­men blev ind­ført. Der er alt­så ik­ke no­get, der har aen­dret sig på det om­rå­de. Sund­heds­plat­for­men til det? Jeg har ik­ke slet ik­ke la­vet en ene­ste ind­be­ret­ning end­nu, men jeg har ik­ke ti­mer nok i døg­net til at la­ve ind­be­ret­nin­ger over al­le de fejl, jeg ser. Jeg bur­de la­ve 50 om da­gen. Jeg har la­vet nog­le til vo­res egen it-tje­ne­ste, som var op­lag­te ska­e­ver­ter. F.eks. at man ik­ke må gå over en be­stemt do­sis ved be­stem­te ty­per me­di­cin, men al­li­ge­vel kun­ne jeg gi­ve en do­sis, som var halvan­den gang over det til­lad­te. Hvis vi hav­de gjort det, vil­le vi vir­ke­lig va­e­re i ufø­re.«

I går holdt over­la­e­ger­ne mø­de med di­rek­tio­nen, som de ad­va­re­de om, at pa­tient­sik­ker­he­den nu står på spil: »Der er sto­re fru­stra­tio­ner, og der er man­ge, der gi­ver ud­tryk for, at de er nervø­se for sik­ker­he­den. Di­rek­tio­nen lyt­ter og nik­ker, men vi sav­ner sta­dig at se nog­le kon­kre­te løs­nin­ger på vo­res pro­ble­mer,« si­ger An­ders Krarup-Han­sen. vil på sigt kun­ne op­sa­et­tes, så det bli­ver let­te­re for per­so­na­let at vi­si­te­re og hånd­te­re pa­to­lo­gi­re­sul­ta­ter,« ly­der det.

Om pro­ble­mer med hen­vis­nin­ger er mel­din­gen:

»Hen­vis­nin­ger mod­ta­ges i Sund­heds­plat­for­men, som de skal. Der er alt­så in­gen tek­nisk be­gra­ens­ning el­ler an­det, der for­sin­ker mod­ta­gel­se af hen­vis­nin­ger. Ind­gå­en­de hen­vis­nin­ger sen­des til vi­si­te­ring hos la­e­ge­se­kre­ta­e­rer­ne og gø­res klar til hånd­te­ring af la­e­ger­ne. Pro­gram­met ar­bej­der med ho­spi­ta­lets le­del­se på at sik­re, at pro­ces­sen føl­ges.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.