PAS PÅ Sand­he­dens ti­me for Dong

BT - - NYHEDER -

BØRSNOTERING virk­som­he­den har gi­vet un­der­skud i tre år, og man har nedskre­vet med 30 mia. kr. Hvis man kø­ber den, tror jeg, man ta­ger fejl,« si­ger Lau Svens­sen.

Omvendt me­ner Lars Per­s­son, Nord­net, at Dong-ak­tien er et godt køb.

»Ak­tien bli­ver re­vet va­ek, da man­ge ger­ne vil in­ve­ste­re i den grøn­ne ener­gibøl­ge. End­vi­de­re for­ven­ter jeg ik­ke på den kor­te ba­ne, at sta­ter­ne aen­drer på ener­gi­pri­ser­ne på strøm,« si­ger han.

Por­te­føl­je­for­val­ter Mo­gens Vad er pa­rat til at an­be­fa­le ak­tien, som han kal­der for in­ter­es­sant. Han be­grun­der det med, at det er en af de få glo­ba­le grøn­ne ak­tier på mar­ke­det.

»Jeg tror, ak­tien be­gyn­der i kurs 235, hvor­ef­ter den vil sti­ge til 250260,« si­ger han. Jeg vil ik­ke an­be­fa­le den. Det er ik­ke en god ak­tie

Småin­ve­sto­rer­ne har så­le­des chan­ce for at hen­te en hur­tig ge­vinst, og med den hy­pe, der har va­e­ret om børsno­te­rin­gen, kan Dong godt gå hen at bli­ve lidt af en fol­ke­ak­tie. Vent på det ame­ri­kan­ske valg Jo­hn Sti­høj fra Ak­tie­in­fo.net er spa­endt på, hvad der sker.

»Børsno­te­rin­gen er or­ke­stre­ret så flot, at den kun kan bli­ve en suc­ces. Men ak­tien er over­vur­de­ret,« si­ger han.

Hans råd til in­ve­sto­rer­ne er, at HER TJENER DONG ENERGY SI­NE PENGE Dong-ak­tien ven­tes at bli­ve re­vet va­ek på re­kord­tid og gi­ve ener­gi­gi­gan­ten en bør­sva­er­di på mel­lem 94 og 98 mia. kr. Hvis det hol­der stik, har Dong me­re end for­doblet sin va­er­di på to år. Da sta­ten solg­te sin me­get om­tal­te ak­tiepost til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs i ja­nu­ar 2014, lød sel­ska­bets va­er­di på 44 mia. kr. De fle­ste ken­der Dong Energy som le­ve­ran­dø­ren af el til man­ge dan­ske hus­stan­de fra kraftva­er­ker og olie- og man af­ven­ter den en­gel­ske fol­ke­af­stem­ning om EU-til­hørs­for­hol­det 23. ju­ni og det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg til novem­ber. Det skyl­des, at Dong har sto­re in­ter­es­ser bun­det i de en­gel­ske og ame­ri­kan­ske mar­ke­der for havvind.

En bri­tisk exit ska­ber usik­ker­hed om de frem­ti­di­ge in­ve­ste­rin­ger, li­ge­som man må for­ven­te, at den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump vil skrue ned for den grøn­ne ener­gi, hvis han over­ta­ger pra­esi­dent­po­sten til na­e­ste år. ga­spro­duk­tio­nen i Nord­s­ø­en. Men i de se­ne­re år har Dong un­der­gå­et en kraf­tig for­vand­ling. Sto­re de­le af olie- og ga­spro­duk­tio­nen er af­vik­let. I dag sat­ser Dong na­e­sten ude­luk­ken­de på havvind, hvor man er før­en­de på ver­dens­mar­ke­det for havvind­møl­le­par­ker. En me­get stor del af sel­ska­bets ind­tje­ning kom­mer fra el-pro­duk­tion i Tys­kland og Stor­bri­tan­ni­en. Dong har åb­net et kon­tor i Bo­ston, USA og for­sø­ger at få fod­fa­e­ste på det loven­de ame­ri­kan­ske mar­ked for havvind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.