Ce­ci­lie Ho­t­her på bar­sel vil sav­ne tv

BT - - NYHEDER -

Si­den 2013 har se­er­ne til pro­gram­mer­ne på TV2 Fri kun­net ny­de den dan­ske tv-pro­fil Ce­ci­lie Ho­t­her. På ka­na­len har den 37-åri­ge va­e­ret en af de ba­e­ren­de va­er­ter, der har stå­et i spid­sen for fle­re af pro­gram­mer­ne, her­un­der ’Vo­res ha­ver, vo­res vej’. Men nu må ka­na­lens se­e­re und­va­e­re Ce­ci­lie Ho­t­her for en stund, da va­er­tin­den ven­ter sit før­ste barn sam­men med ka­e­re­sten Tho­mas Gre­gers Ho­noré, som hun har dan­net par med i knap to år. Der­for har hun valgt at si­ge far­vel til tv-ver­de­nen i en pe­ri­o­de, da hun skal på bar­sel.

»Det er jo dej­ligt at vi­de, at man går fra, for­di det er no­get helt fan­ta­stisk, som er i ven­te. Og jeg gla­e­der mig vir­ke­lig til at hil­se på vo­res lil­le pi­ge. Jeg er et af de hel­di­ge men­ne­sker, som el­sker sit ar­bej­de. Jeg kan så godt li­de at la­ve fjern­syn. Og jeg ved, at der nu kom­mer en helt na­tur­lig pau­se. Man si­ger jo, at det er godt at sav­ne, og det kom­mer jeg helt sik­kert til,« skri­ver Ce­ci­lie Ho­t­her på Ce­ci­lie­ho­t­her. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.