Det uhyg­ge­li­ge dan­marks­kort

BT - - NYHEDER -

FORSKELSBEHANDLING for­kla­rer for­ment­ligt ik­ke det he­le,« si­ger hun og ud­dy­ber, at det og­så kan hand­le om tra­di­tion og kul­tur for at gå til la­e­ge. ’Nord­jy­der er ik­ke py­l­re­de’ Det bil­le­de gen­ken­der An­ne­met­te Knud­sen Al­strup, som i 16 år har va­e­ret prak­ti­se­ren­de la­e­ge i den nord­jy­ske by Støvring.

»Folk har jo for­skel­li­ge ta­er­s­k­ler for, hvor­når de sø­ger la­e­ge, og i den sam­men­ha­eng kan man må­ske nok si­ge, at nord­jy­der ik­ke er så py­l­re­de,« si­ger An­ne­met­te Knud­sen Al­strup, som og­så er for­mand for Prak­ti­se­ren­de La­e­gers Or­ga­ni­sa­tion (PLO) i Nord­jyl­land.

Og så ta­en­ker hun, at en stor del af for­kla­rin­gen lig­ger i so­ci­a­le og øko­no­mi­ske for­hold.

»Vi har jo få­et langt bed­re be­hand­lings­mu­lig­he­der af hjer­te­kar­syg­dom­me, men en stor del af den be­hand­ling hand­ler om livs­stils­fak­to­rer som al­ko­hol og ryg­ning. Og de fore­byg­gel­ses­til­bud, vi har, kan va­e­re en ud­for­dring, hvis man ik­ke har så man­ge res­sour­cer. Hja­elp til selv­hja­elp eg­ner sig bed­re til den øv­re mid­delklas­se,« si­ger hun.

Der­u­d­over er der nog­le fla­ske­hal­se i sy­ste­met, for­di man mang­ler spe­ci­al­la­e­ger i Nord­jyl­land.

I Hjer­te­for­e­nin­gen er man og­så op­ma­er­k­som­me på, at na­e­sten dob­belt så man­ge nord­jy­der som kø­ben­hav­ne­re dør ef­ter en blod­prop i hjer­tet. Og der­for har man skudt knap 500.000 kro­ner i et pro­jekt, som skal un­der­sø­ge, om for­skel­len i dø­de­lig­hed skyl­des nog­le syg- doms- og ad­fa­erd­møn­stre hos patienterne el­ler om der må­ske er for­skel på, hvor­dan la­e­ger­ne re­gi­stre­rer døds­fal­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.