For­pu­stel­se var for­kal­k­ning

BT - - NYHEDER -

LIVSVIGTIGT Gå nu til la­e­gen! Så klar er op­for­drin­gen fra 69-åri­ge Vig­go Høj­en Jen­sen, der me­get vel kun­ne ha­ve va­e­ret død i dag, hvis ik­ke han selv hav­de søgt la­e­ge. Vig­go Høj­en Jen­sen, som bor med sin ko­ne i by­en Ål­ba­ek i Nord­jyl­land, ny­der at gå lan­ge tu­re med ae­g­te­par­rets hund og be­trag­ter i det he­le ta­get sig selv som ak­tiv. Der­for gik han til la­e­gen i slut­nin­gen af ef­ter­å­ret 2013, da han let blev sta­kån­det selv ved små cy­kel- og gå­tu­re.

La­e­gen send­te ham hur­tigt vi­de­re til Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor Vig­go Høj­en Jen­sen fik at vi­de, at han ik­ke måt­te kø­re bi­len hjem. Ha­ste-ope­re­ret Den var nem­lig gal med hans krans­pulsåre, der var me­get for­kal­ket, og han skul­le der­for ha­ve en tredob­belt by­pass-ope­ra­tion hur­tigst mu­ligt.

»Der fløj da nog­le tan­ker igen­nem én. Jeg blev ret hur­tigt klar over, at det her var al­vor. Det var en ma­er­ke­lig si­tu­a­tion at stå i li­ge plud­se­lig,« forta­el­ler han.

Om­kring en må­neds tid nå­e­de der at pas­se­re, fra Vig­go Høj­en Jen­sen gik til sin la­e­ge, og til han blev ope­re­ret i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar 2014.

Ef­ter ope­ra­tio­nen måt­te Vig­go Høj­en Jen­sen igen­nem et genop­tra­e­nings­for­løb, og i dag har han in­gen mén.

Bå­de ko­nen og han er glad for, at han tog til la­e­gen i ti­de. Han er nem­lig ik­ke i tvivl om, hvil­ken ud­sigt han el­lers hav­de haft.

»Hvis ik­ke jeg var gå­et til la­e­gen, hav­de jeg med al sand­syn­lig­hed ik­ke va­e­ret her la­en­ge­re. Jeg kan kun op­for­dre folk til at sø­ge la­e­ge, hvis de be­gyn­der at få ondt i bry­stet og plud­se­lig bli­ver let for­pu­ste­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.