Der er brug for end­nu fle­re kamp­fly

BT - - NYHEDER -

Hvis der ta­ges høj­de for de mest kri­ti­se­re­de for­be­hold i re­ge­rin­gens ud­spil til kamp­flyind­køb, får Dan­mark brug for 43 nye F-35-kamp­fly i ste­det for de 27, re­ge­rin­gen vil kø­be.

I hvert fald hvis de nye fly skal lø­se sam­me op­ga­ver som de ek­si­ste­ren­de F-16’er.

Det hø­je­re an­tal fly stam­mer fra nye be­reg­nin­ger, som For­svars­mi­ni­ste­ri­et har la­vet som svar på spørgs­mål fra den kon­ser­va­ti­ve for­svarsord­fø­rer Ras­mus Jar­lov.

Det skri­ver fag­bla­det In­ge­ni­ø­ren, der har få­et ad­gang til be­reg­nin­ger­ne.

Pri­sen for 43 nye F-35 er 25,7 mil­li­ar­der kro­ner, mod de 20 mil­li­ar­der, som re­ge­rin­gen har meldt ud. Le­ve­tidsom­kost­nin­ger­ne bli­ver på 70,7 mil­li­ar­der kro­ner, iføl­ge For­svars­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.