Dra­ebt for en ligh­ter

BT - - NYHEDER -

FORBRYDELSE OG STRAF på an­kla­ge­ba­en­ken. Han er til­talt for dra­bet på den 17-åri­ge han­delsko­le­e­lev Mads Skjold­sø­ge, der blev dra­ebt med et en­kelt kniv­stik i Hil­le­rød tors­dag den 5. novem­ber 2015.

AI, der var 16 år på ger­nings­tids­punk­tet for­kla­re­de i går, at det var et ba­nalt ska­en­de­ri om en ligh­ter ,der led­te til dra­bet. Af­tal­te at mø­des og slås »Vi var ne­de i Hil­le­rød by med nog­le dren­ge. Ne­de for­an Ja­ck­pot på gå­ga­den. En gi­ver mig en ligh­ter. Og den hav­de jeg ik­ke no­get at bru­ge til. Så jeg ka­ste­de den ned i gul­vet. Og Mads rå­ber, hvad fuck la­ver du? Det gad jeg ik­ke bru­ge min tid på, så jeg grin­te ba­re,« for­kla­re­de AI.

Ef­ter­føl­gen­de fik AI at vi­de, at Mads Skjold­sø­ge »hav­de et pro­blem« med ham. Der­for fandt han ham på Fa­ce­book.

I de na­e­ste to da­ge ud­veks­le­de Mads Skjold­sø­ge og AI om­kring 200 face­book­be­ske­der. De rin­ge­de og­så til hin­an­den og kald­te blandt an­det hin­an­den for »svans«. De af­tal­te at mø­des om ons­da­gen og slås, men det gik i va­sken, så de af­tal­te et nyt mø­de om tors­da­gen.

I ret­ten for­kla­re­de AI, at han hav­de få­et at vi­de, at Mads Skjold­sø­ge blev far­lig, når han tog stof­fer. Der­for fik han en kam­me­rat til at skaf­fe en kniv til at for­sva­re sig med.

»Jeg spør­ger ham tre gan­ge? ’Har du et pro­blem?’ Han sva­rer, ’min on­kel er ban­di­dos’ og si­ger, at jeg er en ’lil­le ne­ger’. Så fø­ler jeg mig tru­et. Og så ta­ger jeg kni­ven frem og stik­ker ham, og det er jeg selv­føl­ge­lig ked af. Jeg brug­te kni­ven, da han tog et skridt frem mod mig med en knyt­tet na­e­ve,« for­kla­re­de AI i ret­ten. Til po­li­ti­et har han imid­ler­tid for­kla­ret, at den­ne stak kni­ven i Mads Skjold­sø­ge, før han ha­e­ve­de na­e­ver­ne.

I ret­ten for­tal­te AI, at han an­gre­de sin forbrydelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.