’ ’

BT - - DEBAT -

Det er en far­lig at Stor­bri­tan­ni­en il­lu­sion som og an­dre lan­de mel­der sig ud af EU, så vil kon­se­kven­sen va­e­re, at der op­byg­ges EU-skep­ti­ker­ne far­lig il­lu­sion, som EU-skep­ti­ker­ne en mu­lig­hed for et eu­ro­pa­ei­sk sam­ar­bej­de for­sø­ger at teg­ne op. At vi kan for­sø­ger at på en an­den må­de. EU har sat­set kla­re os selv uden for et EU-sam­ar­bej­de. ek­stremt me­get på mar­keds­kra­ef­ter­nes teg­ne op Det er et stort va­el­ger­bed­rag, som man er frie spil, og det har ek­sem­pel­vis ført til i gang med at frem­stil­le. Det vil ha­ve sto­re kon­se­kven­ser so­ci­al dum­ping. Så jeg hå­ber, at man kan etab­le­re et bå­de prak­tisk og po­li­tisk for Dan­mark, hvis sam­ar­bej­de, som gi­ver lan­de­ne en stør­re fri­hed til vi mel­der os ud af EU. selv at tra­ef­fe be­slut­nin­ger­ne, sam­ti­dig med at man sam­ar­bej­der om de ting, som er af fa­el­les in­ter­es­se.

DET ER EN

af ting, der skal for­bed­res i EU, og i la­eng­den kan man hel­ler ik­ke ha­ve et sam­ar­bej­de, hvis be­folk­nin­gen ik­ke øn­sker det. Men jeg til­hø­rer dem, der me­ner, at EU-sam­ar­bej­det er i dan­sker­nes in­ter­es­se. Det har kla­re for­de­le, at et lil­le land som Dan­mark er med i et for­plig­ten­de sam­ar­bej­de. El­lers er det sto­re lan­de som Tys­kland og Frank­rig, der be­stem­mer alt. Og det kan jeg ik­ke se skal va­e­re i vo­res in­ter­es­se. Jeg tror der­for, at et fa­el­les­sam­ar­bej­de er me­get vig­tigt for små lan­de som Dan­mark.

DER ER MASSER HVIS SITUATIONEN ER,

at vi får en fol­ke­af­stem­ning, og det er der hel­dig­vis fler­tal for i den dan­ske be­folk­ning. Hvis vi får en fol­ke­af­stem­ning, der ek­sem­pel­vis kun­ne af­hol­des grund­lovs­dag 2017, så vil vi ha­ve et år til at få en god dis­kus­sion i gang. He­ri kun­ne man frem­la­eg­ge for­de­le og ulem­per, og bå­de po­li­ti­ker­ne og be­folk­nin­gen kun­ne dis­ku­te­re. Det vil va­e­re en god må­de at en­ga­ge­re be­folk­nin­gen på, og sam­ti­dig mo­ti­ve­re po­li­ti­ker­ne til at ta­le om EU.

DET VIGTIGSTE ER,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.