Nej, fol­ke­af­stem­ning er far­lig for DK Ja, vi har ik­ke det EU, dan­sker­ne blev lo­vet

BT - - DEBAT -

MORTEN HELVEG PE­TER­SEN

en fol­ke­stem­ning i gang, hvor EU ta­les ned un­der gulv­bra­ed­der­ne, og jeg vil­le vir­ke­lig fryg­te, hvis man fik en fol­ke­af­stem­ning, der meld­te Dan­mark ud af EU. Jeg tror i høj grad, at EU er ram­men for at lø­se de pro­ble­mer, vi står over­for. Om det så hand­ler om flygt­nin­ge, an­ti­ter­ror el­ler kli­m­a­spørgs­mål. For mig at se går løs­nin­ger­ne gen­nem fa­el­les­ska­bet. Det er ik­ke det sam­me som at si­ge, at EU er per­fekt, men det for­ud­sa­et­ter, at med­lem­slan­de­ne vil sam­ar­bej­de. EU er, hvad vi gør det til, så vi har et an­svar for at pra­e­ge og på­vir­ke, hvad der sker i EU, og et an­svar for at gø­re det bed­re.

DER ER NAERMEST

SØREN SØNDERGAARD

ek­si­ste­rer i dag, er helt an­der­le­des end det EF, dan­sker­ne meld­te sig ind i i 1972. EU har ud­vik­let sig mar­kant an­der­le­des, end det bå­de blev for­ud­sagt og lo­vet. Sam­ti­dig er der man­ge kri­ser i EU i dag, og en­de­lig er der en af­stem­ning i Stor­bri­tan­ni­en, hvor de skal af­gø­re, hvad de vil. I den for­bin­del­se vil det og­så va­e­re det ret­te tids­punkt at spør­ge dan­sker­ne om, hvor­dan vi øn­sker at ar­bej­de frem­over. Er EU den rig­ti­ge ram­me for et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de?

DET EU, DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.