In­gen let­te el­ler per­fek­te svar

BT - - DEBAT -

En af mi­ne ab­so­lut­te ynd­lings­tv-se­ri­er er DRs fol­ke­krø­ni­ke ’Ma­ta­dor’. Et af de mest brug­te ud­tryk, når se­ri­ens ho­ved­per­so­ner dis­ku­te­rer sam­ti­dens sto­re for­an­drin­ger og ud­for­drin­ger er: »Det er ti­der­ne.« Det da­ek­ker over den fortviv­lel­se, for­vir­ring og mag­tes­løs­hed over de sto­re for­an­drin­ger og ud­for­drin­ger, der ram­te bor­ger­ne i 30er­nes og 40er­nes Kors­ba­ek.

PANELET Hvad er de al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger iføl­ge de kri­ti­ske par­ti­er? Det mang­ler vi at få svar på

PÅ SAM­ME MÅ­DE le­ver vi li­ge nu i en tid, hvor ’ti­der­ne’ aen­drer sig, sand­he­der ud­for­dres, og hvor det i sand­hed ik­ke er let at fin­de fod­fa­e­ste i man­ge af ti­dens sto­re dis­kus­sio­ner. En af dem er uden tvivl den flygt­nin­ge- og mi­grant­kri­se, som li­ge nu ud­for­drer og split­ter he­le Eu­ro­pa. Og det er en af de dis­kus­sio­ner, hvor det er sva­ert at gø­re det rig­ti­ge uden sam­ti­dig at gø­re det for­ker­te. Et godt ek­sem­pel på det er EUs af­ta­le med Tyr­ki­et om til­ba­ge­sen­del­se af så­kaldt ’ir­re­gu­la­e­re’ flygt­nin­ge. For i den­ne uge er det kom­met frem, at af­ta­len vir­ker. Al­li­ge­vel er der in­gen af os, der bak­ker op om den, som sy­nes, den er køn el­ler per­fekt. MEN DEN KON­KRE­TE af­ta­le er et vig­tigt skridt for at und­gå de men­ne­ske­li­ge tra­ge­di­er, vi har va­e­ret vid­ne til med flygt­nin­ge­strøm­men over AE­ga­e­er­ha­vet. For hvad er de al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger iføl­ge de kri­ti­ske par­ti­er? Det mang­ler vi at få svar på. FOR DET FØR­STE er af­ta­len med til at øde­la­eg­ge men­ne­skes­mug­ler­nes for­ret­nings­mo­del. Man skal hu­ske på, at der ik­ke er an­dre end men­ne­skes­mug­ler­ne, der har gavn af den ulov­li­ge mi­gra­tion, der li­ge nu fo­re­går over AE­ga­e­er­ha­vet.På grund af af­ta­len vil flygt­nin­ge, der frem­over an­kom­mer til Gra­e­ken­land, bli­ve sendt re­tur til Tyr­ki­et. Det gi­ver alt an­det li­ge et min­dre in­ci­ta­ment for flygt­nin­ge­ne til at ta­ge bå­d­t­u­ren over ha­vet med li­vet som ind­sats. FOR DET AN­DET kan vi ik­ke ig­no­re­re den sto­re ud­for­dring, vi står over­for i Eu­ro­pa med et hi­sto­risk stort flygt­nin­ge­pres, bå­de i na­er­om­rå­der­ne og ved EUs yd­re gra­en­ser. Vi kan ik­ke la­de Gra­e­ken­land el­ler for den sags skyld Tyr­ki­et stå ale­ne med dis­se ud­for­drin­ger. Med den­ne af­ta­le lyk­kes det os bå­de at da­em­me op for til­strøm­nin­gen til Eu­ro­pa og sam­ti­dig gi­ve hja­elp til na­er­om­rå­der­ne. EU be­vil­ger med af­ta­len 3 mia. kro­ner til Tyr­ki­et for at sik­re, at de har res­sour­cer­ne til at ta­ge sig af de man­ge flygt­nin­ge, der er i lan­det. Man­ge par­ti­er, her­un­der Dansk Fol­ke­par­ti, ta­ler så me­get om, at man skal hja­el­pe me­re til i na­er­om­rå­der­ne. Men når mu­lig­he­den by­der sig, så tra­ek­ker man i land. NÅR DET ER sagt, så er af­ta­len ik­ke per­fekt. Vi er i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne be­stemt ik­ke blin­de over­for, at der er ting ved af­ta­len, der er min­dre køn­ne. Vi skal selv­føl­ge­lig va­e­re op­ma­er­k­som­me på den kon­kre­te im­ple­men­te­ring, så der kom­mer hand­ling bag or­de­ne. Og vi skal selv­føl­ge­lig føl­ge ta­et, at Tyr­ki­et le­ver op til sit an­svar og sik­rer or­dent­li­ge vil­kår for al­le med be­hov for in­ter­na­tio­nal be­skyt­tel­se. SANDHEDEN ER, AT der i flygt­nin­geog mi­grant­kri­sen ik­ke er let­te el­ler per­fek­te svar. De fin­des ik­ke. Må­ske er det ’ti­der­nes’ ugun­st. Men jeg sav­ner, at ven­stre­fløj­en og DF ta­ger an­svar og selv med­vir­ker til at fin­de løs­nin­ger, frem for ba­re at kri­ti­se­re. For hvad er al­ter­na­ti­ver­ne? Det mang­ler vi at få svar på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.