DET ENDE

Navn: Do­nald Trump

BT - - NYHEDER -

Ab­bas Alk­ha­fa­ji, 24 år Sa­el­ger Pa­tri­ck Rytoft, 24 år Kok Em­ma Ham­mer, 17 år Gym­na­sie­e­lev Al­der: Po­li­tisk er­fa­ring: Det ame­ri­kan­ske valg i ef­ter­å­ret kom­mer der­ved til at stå imel­lem Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump. Stør­ste sejr Han stør­ste sejr er sten­sik­kert, at han er ble­vet sit par­tis pra­esi­dent­kan­di­dat. In­gen hav­de set det kom­me, og det er højst ud­sa­ed­van­ligt, at en mand uden po­li­tisk er­fa­ring kom­mer ind og slår al­le de an­dre kan­di­da­ter. Der­u­d­over vil han sand­syn­lig­vis selv frem­ha­e­ve sit sto­re for­ret­nings­im­pe­ri­um og sin vel­pol­stre­de bank­bog som en ka­em­pe suc­ces for ham. Stør­ste ne­der­lag Det er sta­dig ik­ke lyk­ke­des ham at sam­le det re­pu­bli­kan­ske par­ti, og det er langt­fra al­le re­pu­bli­ka­ne­re, der klap­per i ha­en­der­ne over ham. Det er vir­ke­lig pro­ble­ma­tisk, at han – selv i sit eget par­ti – mø­der så stor mod­stand. Hvis ik­ke han får skabt ro i eg­ne ra­ek­ker, bli­ver det sva­ert for ham at kom­me ret langt. Stør­ste styr­ke Han for­mår at om­sa­et­te ame­ri­ka­ner­nes vre­de og fru­stra­tion over det po­li­ti­ske sy­stem til sin for­del. Ved at ska­el­de ud på he­le sy­ste­met, har han få­et over­be­vist man­ge om, at der er brug for en mand ude­fra, som kan gø­re tin­ge­ne på en ny må­de. Des­u­den er han me­get li­ge­til i sin kom­mu­ni­ka­tion, men al­li­ge­vel er han så til­pas ukon­kret, at folk langt hen ad vej­en kan tol­ke hans bud­ska­ber, som de vil. Stør­ste svag­hed Lidt for of­te glem­mer han at ta­en­ke sig om en ek­stra gang, in­den han går til an­greb. Han gi­ver fuld gas og ska­el­der ud, og han skaf­fer sig en mas­se pro­ble­mer, som han kun­ne ha­ve und­gå­et, hvis han li­ge hav­de over­ve­jet situationen. Des­u­den er det en stor svag­hed for ham, at der er så stor mod­stand mod ham i hans par­ti. Bed­ste an­greb Hans bed­ste chan­ce for at vin­de pra­esi­dentval­get er ved at gø­re valg­kam­pen så per­son­lig som mu­ligt. Hil­lary Cl­in­ton er ham over­le­gen, når det hand­ler om po­li­tik, men ved at kom­me med per­so­nan­greb kan han øge hen­des upo­pu­la­ri­tet blandt bor­ger­ne. For Trump ga­el­der det om at få skabt et lig­heds­tegn mel­lem det po­li­ti­ske sy­stem og Hil­lary, så den enor­me fru­stra­tion over sy­ste­met kan bli­ve ret­tet imod hen­de. Kaa­re Jo­han­sen, 56 år Jour­na­list Stig Amund­sen, 53 år Kon­su­lent

69 år In­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.