LI­GE OPGØR ...

Hil­lary Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

Al­der: 68 år Før­ste­da­me, pra­esi­dent­kan­di­dat, se­na­tor, uden­rigs­mi­ni­ster Stør­ste sejr Hun har et cv med man­ge sto­re be­drif­ter. Hun var blandt an­det den før­ste sid­den­de før­ste­da­me, der blev valgt som se­na­tor, og på man­ge må­der er hun en po­li­tisk pio­ner. Men hen­des stør­ste sejr er, at hun nu har vun­det sit par­tis no­mi­ne­ring og der­med lig­ger rig­tig for­nuf­tigt i for­hold til at bli­ve USA’s før­ste kvin­de­li­ge pra­esi­dent. Stør­ste ne­der­lag 2008-ne­der­la­get var et ne­der­lag, der gjor­de rig­tig ondt. Hil­lary reg­ne­de uden tvivl med at bli­ve de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat og for­ven­te­de end­da, at hun nemt kun­ne vin­de pra­esi­dentval­get og­så. Men plud­se­lig kom Oba­ma og over­ha­le­de hen­de in­denom, og det var en ka­em­pe skuf­fel­se for hen­de. Stør­ste styr­ke Hen­des stør­ste styr­ke er helt af­gjort hen­des er­fa­ring. Hun er en me­get ru­ti­ne­ret po­li­ti­ker og kan sit hånd­va­erk. Hun ken­der spil­lets reg­ler, og det er en ko­los­sal styr­ke for hen­de. Man kan va­e­re enig el­ler ue­nig med hen­de om hen­des po­li­tik, men in­gen er i tvivl om, at hun vil kun­ne be­stri­de po­sten som pra­esi­dent Stør­ste svag­hed Hun er ut­ro­lig upo­pu­la­er – na­e­sten li­ge så upo­pu­la­er som Trump. Man­ge ame­ri­ka­ne­re er tra­et­te af det po­li­ti­ske sy­stem, og den fru­stra­tion og vre­de bli­ver i høj grad ret­tet mod Hil­lary. Des­u­den er hun ik­ke sa­er­lig fol­ke­lig, og hun er ik­ke en dyg­tig re­to­ri­ker, der for­mår at bla­e­se folk om­kuld med en su­per­ta­le, li­ge­som for ek­sem­pel Oba­ma gør det. Bed­ste an­greb For ny­lig an­greb hun Do­nald Trump for hans tem­pe­ra­ment, og det er for­nuf­tigt af hen­de at fort­sa­et­te den stra­te­gi. Hun bør fo­ku­se­re på at få ham til at frem­stå som en util­reg­ne­lig mand, der fa­rer i fl­int over in­gen­ting – og det bli­ver ik­ke sva­ert for hen­de, for der er masser af ek­semp­ler på, at Trump er ble­vet vred og har ska­eldt ud på folk. For Hil­lary ga­el­der det om at over­be­vi­se ame­ri­ka­ner­ne om, at de ik­ke kan sto­le på Trump, og at han ik­ke kan løf­te op­ga­ven som pra­esi­dent. Li­se­lot­te Ham­mer, 46 år Mar­ke­ting­chef

Først ved de se­ne­ste pri­ma­er­valg lyk­ke­des det den tid­li­ge­re før­ste­da­me og uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton at sam­le til­stra­ek­ke­ligt man­ge de­le­ge­re­de til, at det nu er uta­en­ke­ligt, at hen­des mod­stan­der Ber­nie San­ders kan ind­hen­te hen­de. Mo­gens G. Mad­sen, 61 år Jour­na­list Ni­net­te van Won­terg­hem, 63 år På ef­ter­løn Det lig­ger nu fast, at det er Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton, der skal ka­em­pe om po­sten som USAs na­e­ste pra­esi­dent. Hvem der lø­ber med sej­ren, bli­ver dog først af­gjort i ef­ter­å­ret, og in­den da er der en lang ra­ek­ke vig­ti­ge be­gi­ven­he­der. 14. ju­ni: Pri­ma­er­valg for de­mo­kra­ter­ne i Was­hin­g­ton DC. Det er det sid­ste pri­ma­er­valg. 18.-21. juli: Re­pu­bli­ka­ner­nes par­ti­kon­vent bli­ver af­holdt i Cle­veland, Ohio. Her va­el­ges pra­esi­dent­kan­di­da­ten for­melt. 25.-28. juli: De­mo­kra­ter­nes par­ti­kon­vent af­hol­des i Phila­delp­hia, Penn­sylva­nia. 26. sep­tem­ber: Den før­ste di­rek­te de­bat mel­lem de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter ud­spil­ler sig. 4. ok­to­ber: De to vi­ce­pra­esi­dent­kan­di­da­ter de­bat­te­rer. 9. ok­to­ber: Den an­den de­bat mel­lem pra­esi­dent­kan­di­da­ter­ne bli­ver af­holdt. 19. ok­to­ber: Tred­je og sid­ste pra­esi­dent­de­bat fin­der sted. 8. novem­ber: Ame­ri­ka­ner­ne går til stem­m­eur­ner­ne for at va­el­ge, hvem der skal va­e­re lan­dets pra­esi­dent, de kom­men­de fi­re år. 20. ja­nu­ar: Den valg­te kan­di­dat bli­ver of­fi­ci­elt ind­sat i em­be­det og kan kal­de sig USAs pra­esi­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.