’Ghost­busters’ for al­vor

BT - - KULTUR -

FILM

GODT GYS ’Nat­tens da­e­mo­ner 2’ Gy­ser ***** *

på vir­ke­lig­he­dens ae­g­te­par af sam­me navn. Et se­ri­øst godt gys Og ’Nat­tens da­e­mo­ner 2’ ind­le­des med en del af War­ren-par­rets be­røm­te dja­el­veud­dri­vel­se i det be­ryg­te­de Ami­tyvil­le Hor­ror-hus på Long Island, USA. Og i rul­le­tekster­ne ser vi vir­ke­li­ge fo­tos med lyd­op­ta­gel­ser fra de­res pa­ra­nor­ma­le ar­bej­de i Lon­don i 1977.

Dén slags de­tal­jer er med til at la­eg­ge grun­den for et se­ri­øst godt gys. Sam­ti­dig har Ja­mes Wan ud­vik­let sig til én af vor tids bed­ste hor­ror-in­struk­tø­rer.

Ik­ke ale­ne ken­der han gen­rens grund­prin­cip­per, der blev stuk­ket ud af 70’er-film som ’The Omen’ og ’Excor­si­sten’. Ja­mes Wan for­mår og­så at hol­de ba­lan­cen imel­lem sjov og gys samt gy­sen­de sjov.

Sce­ner, der godt kun­ne lø­be tør for ben­zin med en min­dre er­fa­ren mand ved rat­tet, bli­ver her kon­stant fodret med uven­te­de de­tal­jer og nye ka­me­ravink­ler. Selv­om fil­men er over to ti­mer lang, så fly­ver ti­den af sted. Og som bi­o­gr­af­ga­est og gy­ser­fan bli­ver man su­ve­ra­ent un­der­holdt og 100 pro­cent ’gen­nem­gy­set’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.