Fa­ce­book-fa­mi­li­en

Kon­ge­hu­sets nye of­fi­ci­el­le po­rtra­et vi­ser en so­ci­a­le­me­di­er-fa­mi­lie. Men hvor er bør­ne­ne, spør­ger eks­pert

BT - - BT - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk Kon­ge­hu­set of­fi­elt som de ger­ne vil pra­e­sen­te­re sig selv over­for fol­ket på Fa­ce­book og In­s­ta­gram. Dron­nin­gen, prins­ge­ma­len samt Kron­prins Fre­de­rik og Prins Jo­a­chim med de­res respek­ti­ve prin­ses­ser. FO­TO: STEEN BROGAARD

Se nø­je på det­te bil­le­de. Det vi­ser kon­ge­hu­set an­no 2016. Dron­nin­gen, hen­des mand, samt par­rets to søn­ner med de­res prin­ses­ser.

Det er ik­ke Mar­gret­he med ud­slå­et hår. Ik­ke prins Hen­rik i jagtu­ni­form. Ej hel­ler Kron­prin­sen som frø­mand el­ler Jo­a­chim til ra­cer­løb. Det­te er et bil­le­de ret op og ned. Ta­get li­ge ef­ter at dron­ning Mar­gret­he er ble­vet hyl­det på Ama­li­en­borg Slots­plads af fol­ket på sin 76-års fød­sels­dag. Hur­ra, hur­ra, hur­ra.

»Det er et helt klas­sisk po­rtra­et, som man har set kon­ge­fa­mi­li­er po­rtra­et­te­ret i år­hund­re­der. Dron­nin­gen, der har mag­ten, og som der­for sid­der ned, med man­den ved sin si­de. Og så de to un­ge par bag­ved. Lidt me­re sti­ve i det,« si­ger Mads Gre­ve, lek­tor i fo­to­jour­na­li­stik ved Jour­na­list­højsko­len, og gør op­ma­er­k­som på, at det og­så er et mo­der­ne bil­le­de af Dan­mark i ti­den.

»De smi­ler, de er gla­de, det he­le er per­fekt, og på den må­de pas­ser det per­fekt ind i nu­ti­den med al­le vo­res billeder af det per­fek­te liv på In­s­ta­gram og Fa­ce­book. Der er ik­ke en plet at sa­et­te på den fa­mi­lie.«

Når man spør­ger Mads Gre­ve, om man kan la­eg­ge no­get i, at der er fy­sisk luft mel­lem kron­prins Fre­de­rik og prins Jo­a­chim på det ar­ran­ge­re­de fo­to, smi­ler han:

»Det er må­ske nok en over­for­tolk­ning. På den an­den si­de, så er der jo luft mel­lem dem på bil­le­det. Om man så vil kal­de det kold luft, det er nok no­get an­det. Men det er klart, at de ik­ke står og hol­der om hin­an­den, med al den be­tyd­ning det kan ha­ve...« ’De yn­gre er lidt sti­ve i det’ »Prins Hen­rik ser me­get til­freds ud. Han er glad ved situationen og lig­ner en mand, der har et godt liv. Han ud­strå­ler til­freds­hed, mens Dron­nin­gen me­re ud­tryk­ker gla­e­de. Det sy­nes som om, de ae­l­dre vir­ker me­re af­slap­pe­de og ae­r­li­ge. Mens de yn­gre er lidt sti­ve­re i det. Lidt me­re be­vidst og ’på’,« si­ger Mads Gre­ve, der me­ner at ha­ve fun­det en fejl i gra­den af per­fek­tion på bil­le­det:

»Jeg har un­dret mig over, hvor bør­ne­ne er hen­ne. Der er jo en mas­se bør­ne­børn. Må­ske har de ta­enkt, at der er så man­ge af dem, at de ik­ke kun­ne hol­de styr på dem. Men de vil­le ha­ve rakt bed­re ud til fol­ket, hvis bør­ne­ne hav­de va­e­ret med, så­dan så vi al­le sam­men kun­ne ha­ve sid­det og set, hvor sø­de de er.«

Det pas­ser per­fekt ind i nu­ti­den med al­le vo­res billeder af det per­fek­te liv Mads Gre­ve, lek­tor i fo­to­jour­na­li­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.