Fø­ler sig of­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL TIL OL In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur (WADA), for­di test har vist, at mel­do­ni­um kan sen­de stør­re ma­eng­der ilt ud til mus­k­ler­ne. Vidste ik­ke, det var do­ping Da Sha­ra­pova i marts in­drøm­me­de si­ne syn­der, be­kendt­gjor­de hun sam­ti­dig, at hun ik­ke vidste, at stof­fet var ulov­ligt, og at hun hav­de be­nyt­tet sig af det, si­den hen­des la­e­ge or­di­ne­re­de det til hen­de i 2006. Hun blev der­for vold­somt over­ra­sket, da Men selv­om dom­sto­len kor­rekt kon­klu­de­re­de, at jeg ik­ke brød an­tido­pin­greg­ler­ne med vil­je, kan jeg ik­ke ac­cep­te­re den uri­me­ligt hår­de to år lan­ge ka­ran­ta­e­ne hun i går modt­og dom­men og har straks ap­pel­le­ret til spor­tens hø­je­ste ret­sin­stans, Den In­ter­na­tio­na­le Dom­stol, CAS.

»ITF (det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund, red.) har brugt ut­ro­lig me­get tid og res­sour­cer på at be­vi­se, at jeg over­t­rå­d­te an­tido­pin­greg­ler­ne med vil­je, og dom­sto­len kon­klu­de­re­de, at det gjor­de jeg ik­ke. I er nødt til at vi­de, at ITF an­mo­de­de dom­sto­len om at ude­luk­ke mig i fi­re år - straf­fen for be­vidst over­tra­e­del­se - og dom­sto­len af­vi­ste ITFs an­mod­ning.«

»Men selv­om dom­sto­len kor­rekt kon­klu­de­re­de, at jeg ik­ke brød an­tido­pin­greg­ler­ne med vil­je, kan jeg ik­ke ac­cep­te­re den uri­me­ligt hår­de to år lan­ge ka­ran­ta­e­ne,« skri­ver Sha­ra­pova på Fa­ce­book. Et kom­plot Hun me­ner, hun har va­e­ret ud­sat for et kom­plot:

»Dom­sto­lens med­lem­mer, som ITF hav­de ud­pe­get, var eni­ge om, at jeg ik­ke gjor­de no­get galt med vil­je. Al­li­ge­vel prø­ver de at for­hin­dre mig i at spil­le ten­nis i to år. Jeg vil straks ap­pel­le­re la­eng­den af den­ne ka­ran­ta­e­nedom til CAS.«

Ud over ka­ran­ta­e­nen mi­ster Ma­ria Sha­ra­pova og­så den kvart­fi­na­le­pla­ce­ring, hun op­nå­e­de ved Au­stra­li­an Open i år – samt de pra­e­mie­pen­ge, der fulg­te med.

Dom­sto­len for­kla­rer sin be­slut­ning med, at den fem­dob­bel­te Grand Slam-vin­der i dom­mer­nes øj­ne ik­ke kan fra­si­ge sig an­sva­ret for an­tido­ping­over­tra­e­del­sen.

»Over­tra­e­del­sen af an­tido­pin­greg­ler­ne var ik­ke for­sa­et­lig... Ik­ke de­sto min­dre ba­e­rer hun ale­ne skyl­den for over­tra­e­del­sen.«

»Hvis hun ik­ke hav­de hem­me­lig­holdt sin brug af mil­dro­na­te (mel­do­ni­um, red.) fra an­tido­ping­myn­dig­he­der­ne, med­lem­mer af hen­des egen stab og de la­e­ger, hun kon­sul­te­re­de, men hav­de søgt råd, vil­le den over­tra­e­del­se ha­ve va­e­ret und­gå­et. Hun er den ene­ste op­havskvin­de til sin egen ulyk­ke.«

29-åri­ge Ma­ria Sha­ra­pova har fle­re gan­ge lig­get num­mer et på ver­dens­rang­li­sten og blev for al­vor en ten­nis­dar­ling, da hun vandt Wim­b­ledon som ba­re 17-årig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.