Fra Ting­b­jerg til Bun­des­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

no­get, der im­po­ne­rer fol­ke­ne i Ting­b­jerg. Blandt an­dre 23-åri­ge Me­h­met An­li, der godt nok er fra Brønd­by, men ar­bej­der hos en grønt­hand­ler i Ting­b­jerg.

»Det er vildt, at han er dy­re­re end Zla­tan, da han blev solgt fra Malmö. Det er sejt af ham at nå til tops på den må­de, at han al­le­re­de skal spil­le for Dort­mund og skal til EM med det tyr­ki­ske lands­hold,« si­ger Me­h­met An­li.

Em­re Mor kom til FC Nord­s­ja­el­land i ja­nu­ar 2015, ef­ter han fik sin kon­trakt med Lyng­by op­ha­e­vet, an­gi­ve­ligt på grund af di­sci­pli­na­e­re pro­ble­mer. Si­den da er det gå­et rig­tig sta­er­kt.

»Jeg hav­de ik­ke hørt om ham før Nord­s­ja­el­land. Jeg har set ham nog­le gan­ge på tv, og jeg så klip med ham på hans Fa­ce­book-pro­fil for nog­le må­ne­der si­den. Der var 5.000 li­kes den­gang, nu er der over 70.000. Det dan­ske lands­hold er gå­et glip af no­get,« si­ger Me­h­met An­li. Danmarks Ibra­him­ovic 15-åri­ge Afrim og 16-åri­ge Ah­med bor i Ting­b­jerg og ken­der Em­re Mor fra hans tid i Ting­b­jerg. De to dren­ge har hen­holds­vis ara­bi­sk og al­bansk bag­grund og vil­le ger­ne med­vir­ke i BTs hi­sto­rie, men øn­ske­de ik­ke at stå frem med bil­le­de og ef­ter­navn i avi­sen. Beg­ge har dog prø­vet at spil­le med Em­re Mor på ba­ner­ne i Ting­b­jerg.

»Det er lidt sjovt, for der var man­ge her­u­de, der var li­ge så go­de fod­bold­spil­le­re som ham, hvis ik­ke bed­re da vi var yn­gre. Der fin­des man­ge go­de fod­bold­spil­le­re her­u­de. Men så er der no­gen, der stop­per med at tra­e­ne, no­gen ry­ger ind at sid­de. Han fort­sat­te med at tra­e­ne og se, hvor han er nu. Man kan godt bli­ve lidt mis­un­de­lig,« si­ger Ah­med.

»Det er jo lidt det sam­me som med Zla­tan Ibra­him­ovic. Han kom­mer og­så fra Ro­sen­gård, der er li­ge så be­la­stet et om­rå­de som Ting­b­jerg. Vi så al­le sam­men op til Zla­tan, da vi var små. Det er lidt den sam­me hi­sto­rie her,« si­ger Afrim.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.