Ke­vins trav­le som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAGNUSSENS MU­LIG­HE­DER

KEVIN MAGNUSSENS

bed­ste chan­ce er at få sin af­ta­le med Re­nu­alt for­la­en­get. Dan­ske­rens kon­trakt ud­lø­ber ef­ter sa­e­so­nen, men Re­nault har al­le­re­de sik­ret sig første­ret­ten til Kevin Magnus­sen. Der er p.t. in­gen tegn på, at han ik­ke fort­sa­et­ter i tea­met, hvor han er klar første­kø­rer. Wil­li­ams har tid­li­ge­re vist in­ter­es­se for Kevin Magnus­sen. Det sam­me ga­el­der Haas-tea­met. Magnus­sen med en god som­mer kan kø­re sig i stil­ling hos an­dre For­mel 1-team.

»Jeg tror, at Kevin Magnus­sen er i en si­tu­a­tion, hvor han med tre go­de re­sul­ta­ter over som­me­ren kan kom­me ind og bli­ve et at­trak­tivt navn ved an­dre team, hvis der ek­sem­pel­vis bli­ver et hul hos Wil­li­ams. Men for mig at se hand­ler det mest af alt for Kevin Magnus­sen at bi­de sig fast, hvor han er, så Re­nault vil sat­se på ham frem­over,« si­ger Jens Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.