Ale­xan­dras nye liv: Slut med Ala­nya

BT - - NYHEDER -

Gre­vin­de Ale­xan­dra ka­ster sig med sal­get af vil­la­en på Sva­ne­møl­le­vej på al­le må­der ud i et helt nyt liv.

Fe­ri­e­pa­ra­di­set i Ala­nya i Tyr­ki­et, hvor hun og Mar­tin Jør­gen­sen til­brag­te me­get af de­res tid, da ka­er­lig­he­den sta­dig flam­me­de, er og­så snart en sa­ga blot. Det tyr­ki­ske som­mer­hus, som blev købt ved at ta­ge lån i hu­set på Sva­ne­møl­le­vej, er og­så til salg, og der­med er det slut med fa­mi­lie­fe­ri­er med egen swim­m­ing­pool i det luk­suri­ø­se fe­ri­e­resort Oa­sis Club ta­et på Ala­nya, op­ly­ste gre­vin­den for ny­lig i et eks­klu­sivt in­ter­view i BT.

Al­le­re­de i 2009 køb­te Ale­xan­dra og Mar­tin Jør­gen­sen Den­nis Knud­sens som­mer­hus for cir­ka 1,5 mio.kr. i fe­ri­e­resor­tet.

Det sik­re­de fe­ri­e­resort blev op­rin­de­ligt stif­tet af blandt an­det po­p­s­ned­ke­ren Re­mee og hav­de kun­der som ko­mi­ke­ren Uf­fe Holm, tvva­er­ten Pe­ter In­ge­mann og Jo­hn­ny Han­sen fra Kan­dis.

Et par år ef­ter køb­te Ale­xan­dra og Mar­tin Jør­gen­sen et halvt hus i resor­tet. Den­ne gang et 300 kva­drat­me­ter eks­klu­sivt som­mer­hus på tre eta­ger med ha­ve og egen swim­m­ing­pool samt per­so­na­le til at ta­ge sig af det prak­ti­ske.

Pri­sen var ca. 4,8 mio. kr., og pen­ge­ne blev skaf­fet ved at op­ta­ge lån i Ale­xan­dras vil­la på Sva­ne­møl­le­vej.

Ale­xan­dra har ef­ter skils­mis­sen få­et solgt det ene som­mer­hus. Og nu skal det an­det hus og­så sa­el­ges.

»Jeg vil ik­ke be­hol­de det. Det var et dej­ligt fe­ri­e­sted, nemt og sik­kert. Vi kun­ne svøm­me og va­e­re i so­len. Men det kapitel er lukket nu,« for­tal­te Ale­xan­dra for ny­lig til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.