Af­vi­ste An­der­le­cht

Tid­li­ge­re land­stra­e­ner Morten Ol­sen be­kra­ef­ter over for BT, at han sag­de nej tak til job­bet i An­der­le­cht. Frem­ti­den er for­sat uvis

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

Hjem­me i Be­er­sel lidt uden for Bruxel­les har Morten Ol­sen haft god tid til at pas­se høn­se­ne i bag­ha­ven, si­den han stop­pe­de i job­bet som dansk land­stra­e­ner i novem­ber. I kølvan­det på det sam­le­de ne­der­lag i EM-play­of­f­kam­pe­ne til Sve­ri­ge sag­de Ol­sen stop før tid på et pres­se­mø­de i Par­ken og over­lod der­ef­ter ro­ret til den nye land­stra­e­ner, nor­ske Åge Ha­rei­de. Al­le­re­de den­gang blev der spe­ku­le­ret i, hvor­vidt 66-åri­ge Morten Ol­sen hav­de haft sit sid­ste job på top­plan i fod­bold, men her na­e­sten ot­te må­ne­der se­ne­re er der end­nu ik­ke kom­met en af­kla­ring.

El­ler må­ske kom­mer den af­kla­ring helt af sig selv. For Ol­sen har end­nu ik­ke tak­ket ja til nog­le af de job, han er ble­vet til­budt. Og må­ske fort­sa­et­ter det så­dan, hvis ik­ke der kom­mer no­get ’ek­stra­or­di­na­ert’, som Ol­sen selv be­skri­ver det.

Et sva­ert valg

Selv ik­ke An­der­le­cht kun­ne lok­ke ham tilbage som af­lø­ser for den fy­re­de Bes­nik Ha­si. Det har fle­re bel­gi­ske me­di­er be­skre­vet tid­li­ge­re, men for før­ste gang be­kra­ef­ter Ol­sen nu over­for BT, at det pas­ser. Og det er på trods af, at Ol­sen spil­le­de seks år i klub­ben fra 1980 til 1986 og bor na­e­sten li­ge ved si­den af klub­ben.

»Som jeg har sagt tid­li­ge­re, har jeg haft nog­le mu­lig­he­der, som jeg har sagt nej til. Så må vi se hvor­dan og hvor­le­des, men som jeg he­le ti­den har sagt, skal det va­e­re no­get ek­stra­or­di­na­ert. Jeg har og­så sagt nej til no­get, som må­ske egent­lig var godt. Li­ge p.t. er det i den ret­ning, det går. Det er den fø­lel­se,« si­ger Ol­sen til BT. Hvem har du sagt nej til? »An­der­le­cht. Jeg bor for­holds­vis ta­et på, men det var en sva­er be­slut­ning. Det er en klub, jeg er ta­et på, og en klub, hvor jeg har haft nog­le go­de år. Men det er et valg, du tra­ef­fer. Og det var et sva­ert valg, må jeg in­drøm­me.« Hvor­for sag­de du nej?

»Det hol­der jeg for mig selv. Men der er in­tet spek­taku­la­ert i det. Det er ba­re et valg, man tra­ef­fer. Det er en god klub og stor klub. Det hand­ler på sin vis ik­ke om An­der­le­cht, men om en be­slut­ning, som man ta­ger,« ly­der det fra Ol­sen.

Og når An­der­le­cht ik­ke kan lok­ke Ol­sen tilbage i job, kan man spør­ge sig selv om, hvem der egent­lig kan. No­get kan i hvert fald ty­de på, at Ol­sen fort­sat ger­ne pas­ser høn­se­ne i bag­ha­ven i den na­er­me­ste frem­tid. Morten Ol­sen nå­e­de 15 år som dansk land­stra­e­ner fra 2000 til 2015. In­den da hav­de han på klub­plan tra­e­net Ajax Am­ster­dam, Brønd­by og FC Köln.

Som jeg he­le ti­den har sagt, skal det va­e­re no­get ek­stra­or­di­na­ert. Jeg har og­så sagt nej til no­get, som må­ske egent­lig var godt. Li­ge p.t. er det i den ret­ning, det går Morten Ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.