Ol­sens man­ge job­til­bud

I si­ne 15 år som dansk land­stra­e­ner fik Morten Ol­sen fle­re job­til­bud fra nog­le sto­re ak­tø­rer.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hol­land og Tys­kland

Ef­ter EM 2004, hvor Dan­mark blev slå­et ud af Tjek­ki­et ef­ter grup­pe­spil­let, var Ol­sen et varmt navn rundt om­kring. Bå­de Hol­land og Tys­kland hav­de skuf­fet fa­elt og var på jagt ef­ter en ny land­stra­e­ner. Ol­sen be­kra­ef­te­de et par år ef­ter, at Tys­kland hav­de va­e­ret ef­ter ham, in­den han af­vi­ste na­bo­lan­det, der i ste­det an­sat­te Jür­gen Kl­in­s­mann. Og­så Ol­sens sto­re fod­bold k aer lig­hed, Hol­land, var ude med snø­ren. Men hel­ler ik­ke her var der bid.

Au­stra­li­en

Over­for Po­li­ti­ken af­slø­re­de Ol­sen i 2009, at han var ble­vet til­budt job­bet som au­stralsk land­stra­e­ner ef­ter VM i 2006, hvor hans hol­land­ske kol­le­ga Guus Hid­dink (bil­le­det) stop­pe­de i job­bet. Ej hel­ler her var Morten Ol­sen til at lok­ke, og han fort­sat­te i job­bet som dansk land­stra­e­ner.

Chel­sea

Da Morten Ol­sens gam­le ven og kol­le­ga fra lands­hol­det, Frank Ar­ne­sen, hav­de job­bet som sport­s­di­rek­tør i Chel­sea, var der ryg­ter om, at Ol­sen skul­le va­e­re ble­vet fo­re­lagt mu­lig­he­den for at bli­ve tra­e­ner i Pre­mi­er Le­ague i 2008. Det af­vi­ste Ol­sen den­gang, men da han holdt af­skeds­re­cep­tion i marts i år, af­slø­re­de han, at han hav­de mød­tes med Chel­sea-ejer Ro­man Abram­ovich på rus­se­rens luksu­sy­a­cht, da han lå til kaj ved Kron­borg i Hels­in­gør. Så det kan ha­ve va­e­ret me­re end blot ryg­ter.

Ty­ske stor­klub­ber

Ved sam­me af­skeds­re­cep­tion for­tal­te Morten Ol­sen og tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­ta­er i DBU, Jim Stjer­ne Han­sen, og­så om an­dre job­til­bud, Ol­sen hav­de mod­ta­get i åre­nes løb. Ol­sen be­ret­te­de om et mø­de med Bay­ern Mün­chens Franz Beck­en­bau­er (bil­le­det) og Le­ver­ku­sens sport­s­di­rek­tør Ru­di Völ­ler samt Wol­fsburg. Og han lag­de ik­ke skjul på, at de langt fra hyg­ge­snak­ke­de. Her blev der snak­ket om et mu­ligt sam­ar­bej­de. Men Ol­sen for­holdt sig tro til DBU i 15 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.