Brø­let Mor­de­risk mor­far hyl­des

BT - - NYHEDER -

MORD I RET­TEN var, da han tog sin be­slut­ning om, at der in­tet an­det var at gø­re, end at tre men­ne­sker skul­le dø, og selv om in­gen af dis­se bedste­fora­el­dre bil­li­ger mord, er der hel­ler in­gen, der ik­ke har for­stå­el­se for Saug­s­teds hand­ling,« skri­ver hun.

Sym­pa­tien kom­mer ik­ke kun per brev. En bedste­far »val­far­te­de fra fjer­ne­ste en­de af lan­det til Jør­gen Saug­s­teds be­søgs­rum i Naks­kov Ar­re­st­hus for at tak­ke ham«, skri­ver Sus­an­ne Staun i kro­nik­ken.

På Fa­ce­book fin­des fle­re grup­per, der ka­em­per for en aen­dring af fora­el­dre­ansvars­lo­ven. En af dem hed­der Netva­er­ket Mor­far, og og­så i den­ne grup­pe bli­ver der fra tid til an­den ud­trykt for­stå­el­se for Jør­gen Saug­s­teds hand­lin­ger.

Mod­stan­der­ne af fora­el­dre­ansvars­lo­ven me­ner, at loven i dag ta­ger alt for me­get hen­syn til fa­de­rens ret til at se bar­net og ik­ke nok hen­syn til bar­net. Rø­de ro­ser i ret­ten At Jør­gen Saug­s­ted har en stor stjer­ne blandt vis­se men­ne­sker, frem­gik og­så ty­de­ligt, da drabs­sa­gen var i by­ret­ten.

Her lag­de til­ha­en­ge­re af Jør­gen Saug­s­ted rø­de ro­ser ud på gul­vet. Ro­ser­ne stam­me­de iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fra per­so­ner, der hav­de mødt ad­vo­kaat An­ders Lind­holt som mod­part i ret­ten og ger­ne vil­le tak­ke mor­fa­ren for hans hand­lin­ger.

Iføl­ge spe­ci­al­la­e­ge i psy­ki­a­tri Hen­rik Day Poul­sen er det ik­ke no­get ukendt fa­eno­men, at drabs­ma­end bli­ver hyl­det.

»Vi ser blandt an­det i ter­r­or­sa­ger, at klart ulov­li­ge hand­lin­ger bli­ver idyl­li­se­ret af vis­se til­ha­en­ge­re. Rent psy­ko­lo­gisk er der det sam­me på spil, nem­lig at man har en op­fat­tel­se af, at må­let hel­li­ger mid­let,« si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Sky­de­ri­et ind­traf un­der et mø­de i Fo­ged­ret­ten. Mø­det var kom­met i stand, for­di Jør­gen Saug­s­teds dat­ter na­eg­te­de at ud­le­ve­re søn­nen til samva­er med sin far.

Trods Jør­gen Saug­s­teds mord og dom fort­sat­te samva­er­s­sa­gen. Om­kring års­skif­tet gik bar­nets mor un­der jor­den, for­di hun sta­dig na­eg­te­de at ud­le­ve­re søn­nen. I dag er bar­net fjer­net med tvang og har kun over­vå­get samva­er med sin mor hver 14. dag.

Det lyk­ke­des i går ik­ke at få en kom­men­tar fra Sus­an­ne Staun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.