Mi­ni­ster for­sva­rer fly­køb UD MED SPRO­GET!

BT - - NYHEDER -

5 SKAR­PE Et fler­tal i Fol­ke­tin­get er enigt om at kø­be 27 F-35-kamp­fly. Nu be­gyn­der ar­bej­det med at fin­de fi­nan­si­e­rin­gen Re­ge­rin­gen, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Ra­di­ka­le sag­de tors­dag ja til re­ge­rin­gens valg af F-35 som nyt kamp­fly.

27 nye kamp­fly skal kø­bes ind, hvil­ket var re­ge­rin­gens ud­spil, og fi­nan­si­e­rin­gen er in­den for for­svars­bud­get­tet, si­ger for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V).

Er 27 det en­de­lig an­tal?

»Man har mu­lig­hed for en­ten at be­slut­te sig for fa­er­re fly. Man har mu­lig­hed for at fin­de pen­ge­ne in­den for for­sva­rets øv­ri­ge bud­get, og en­de­lig har man mu­lig­hed for at til­fø­je fle­re mid­ler til for­sva­ret.«

Hvor skal fi­nan­si­e­rin­gen fin­des?

»Nu har jeg tid til at la­ve et ana­ly­se­ar­bej­de af, hvor man kan fin­de de her pen­ge. Be­gyn­den­de fra 100 mil­li­o­ner og sti­gen­de til 400 mil­li­o­ner om året i for­sva­ret. Jeg vil kom­me med nog­le kon­kre­te for­slag til for­ligskred­sen om, hvor­dan vi kan ud­mønte dem. Men der har jeg ind­til na­e­ste år, hvor vi ind­le­der for­hand­lin­ger­ne.«

Kan du af­vi­se, at det går ud over for­sva­ret?

»Min kla­re am­bi­tion er, at de pen­ge skal fin­des, uden at det går ud over for­sva­rets ope­ra­ti­ve ka­pa­ci­te­ter. Sam­ti­dig har vi øn­sket at kø­be så få fly som mu­ligt, for­di de er dy­re. Men vi har va­e­ret op­ta­get af, at vi køb­te li­ge pra­e­cis nok til, at vi kan lø­se de sam­me op­ga­ver, som vi i dag gør med vo­res gam­le F-16-fly. Men det er en stram mo­del, der er nog­le ri­si­ci, og dem skal vi så hånd­te­re i for­ligskred­sen i den kom­men­de tid.

Kan SF og De Kon­ser­va­ti­ve kom­me med i for­svars­for­li­get til na­e­ste år?

»Der er in­gen tvivl om, at når man for­hand­ler for­lig til na­e­ste år, så vil ad­gangs­bil­let­ten na­tur­lig­vis va­e­re den af­ta­le, vi li­ge har pra­e­sen­te­ret, for­di den på­vir­ker så man­ge de­le af for­sva­ret, så man kan ik­ke skil­le de to ting ad.«

I har dis­ku­te­ret indstil­lin­gen i me­re end et år­ti, men så klap­per I val­get af fly af på et par må­ne­der. Hvor­for det hastva­erk?

»Jeg me­ner be­stemt ik­ke, der har va­e­ret hastva­erk. Vi har brugt man­ge ti­mer i for­ligskred­sen på at dyk­ke ned i al­le de ele­men­ter, der er i køb af kamp­fly. De tek­ni­ske, de øko­no­mi­ske, de po­li­ti­ske, det har va­e­ret en me­get om­fat­ten­de og grun­dig pro­ces. Nu har par­ti­er­ne va­e­ret klar til at tra­ef­fe en be­slut­ning, for­di de fø­ler sig på op­lyst grund.« /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.