Sko­lebørn red­det ud af bus i brand

BT - - NYHEDER -

Ele­ver­ne i en 6. klas­se fra en sko­le i Ski­ve fik en dra­ma­tisk af­slut­ning på en tur til København, da de­res bus i går af­tes brød i brand ved Vem­me­lev mel­lem Sla­gel­se og Kor­sør.

»Det var for­ment­lig en fejl i mo­to­rens elek­tri­ske system, der var skyld i bran­den,« sag­de vagt­chef Jens Fre­de­rik­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti.

De mel­lem 15 og 20 børn, to voks­ne og chauf­før­en kom ud i god be­hold, men bus­sen var så ska­det af bran­den, at den ik­ke kun­ne fort­sa­et­te.

»Skole­le­de­ren var selv med i bus­sen, og han sør­ge­de for, at der kom en an­den bus og hen­te­de dem,« sag­de vagt­che­fen.

Des­u­den blev der ta­get hånd om, at bør­ne­ne kun­ne få den psy­ko­log­hja­elp, de måt­te ha­ve brug for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.