98,2mil­li­ar­der­kr. 20 MIL­LI­O­NER TIL DONG-BOSSEN

BT - - NYHEDER -

Det er nor­malt i man­ge stør­re virk­som­he­der, at der er ind­byg­get in­ci­ta­ments­pro­gram­mer. Men man skal hu­ske på, at det er os skat­tey­de­re, der be­ta­ler gil­det, når der bli­ver he­vet pen­ge ud af Dong Dongs­va­er­di­bør­senåb­ne­dei­går­mor­ges: BØRSNO­TE­RING Der var kø­dan­nel­se blandt ak­tiespe­ku­lan­ter og børs­ha­jer, da ener­gi­sel­ska­bet Dong Ener­gy i går mor­ges gjor­de sin en­tré på bør­sen. Og det blev som for­ven­tet med en svim­len­de høj mar­kedsva­er­di, at den dan­ske stats gul­da­eg blev børsno­te­ret.

Den en­de­li­ge ud­bud­s­kurs blev fast­sat til 235 kro­ner per ud­budt ak­tie, hvil­ket gi­ver Dong en va­er­di på he­le 98,2 mil­li­ar­der kro­ner. Ef­ter få mi­nut­ter steg ak­tie­kur­ser­ne grad­vist, og mar­kedsva­er­di­en nå­e­de op på he­le 107,9 mil­li­ar­der kr. ved luk­ke­tid.

Det må si­ges at va­e­re en stig­ning med høj vindstyr­ke: Da In­ve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sa­chs køb­te sig ind i Dong i 2014, var virk­som­he­dens va­er­di fast­sat til 44,8 mil­li­ar­der kro­ner.

Men det er ik­ke blot den ri­ge ’on­kel Gold­man’, der kan la­de champag­ne-prop­per­ne sprin­ge.

Og­så le­del­sen i Dong Ener­gy står til en kla­ek­ke­lig ge­vinst på grund af et bonuspro­gram, som blev ind­ført i for­bin­del­se med sal­get i 2014. Et gun­stigt bonuspro­gram Iføl­ge Jes­per Jes­per­sen, der er pro­fes­sor i øko­no­mi ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, står top­che­fen Hen­rik Poul­sen ale­ne til at sco­re over 20 mil­li­o­ner kr. på børsno­te­rin­gen.

»Kurs­stig­nin­gen er stør­re end det, vi hav­de reg­net med. In­ci­ta­ments­pro­gram­met har va­e­ret me­get gun­stigt for di­rek­tø­rer­ne,« si­ger pro­fes­sor Jes­per Jes­per­sen til BT.

Da Gold­man Sa­chs, ATP og PFA i 2014 in­ve­ste­re­de i Dong Ener­gy, fik le­de­re og me­d­ar­bej­de­re i Dong lov til at me­din­ve­ste­re som en del af det så­kald­te in­ci­ta­ments-pro­gram.

250 le­de­re fik lov til at kø­be ak­tier sva­ren­de til en årsløn, mens me­d­ar­bej­de­re fik 25 pro­cent ra­bat og måt­te kø­ber ak­tier til en va­er­di af 40.000 kr.

Der­u­d­over ven­ter der og­så en bonus på op til 125 pro­cent i form af gra­tis-ak­tier, hvis Dong kla­rer sig bed­re end kon­kur­re­ren­de ener­gi­sel­ska­ber.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Poul­sen har iføl­ge Dong Ener­gy in­ve­ste­ret for 6,2 mil­li­o­ner kr. ud af sin årsløn på 8 mil­li­o­ner kr. i Don­gak­tier. Den­gang ko­ste­de ak­tier­ne 107 kr. styk­ket.

Med dagens re­sul­tat på bør­sen har top­che­fen så­le­des gjort en rig­tig god han­del, og hvis han solg­te ak­tier­ne nu, vil­le fortje­ne­sten ly­de på over 20 mil­li­o­ner kro­ner før skat.

»Det er nor­malt i man­ge stør­re virk­som­he­der, at der er ind­byg­get in­ci­ta­ments­pro­gram­mer. Men man skal hu­ske på, at det er os skat­tey­de­re, der be­ta­ler gil­det, når der bli­ver he­vet pen­ge ud af Dong,« si­ger Jes­per Jes­per­sen.

Iføl­ge Fi­nans.dk’s be­reg­nin­ger vil den sam­le­de le­der­grup­pe på 250 mand tje­ne om­kring 550 mil­li­o­ner kr. på børsno­te­rin­gen. En fest for Gold­man Sa­chs Øko­nom Rolf Erik­sen på­pe­ger, at gårs­da­gens børsno­te­ring er et ty­de­ligt be­vis på, at Gold­man Sa­chs gjor­de en us­a­ed­van­lig god for­ret­ning ved at kø­be sig ind i Dong.

»Der er in­gen tvivl om, at Gold­man Sa­chs har la­vet en for­mi­da­bel for­ret­ning,« si­ger Rolf Erik­sen, der er vur­de­rings­mand hos Ak­tiv Vur­de­ring.

Han me­ner, at den dan­ske stat kun­ne ha­ve tjent man­ge pen­ge på at be­va­re en stør­re eje­ran­del.

»Op­rin­de­ligt gik man ud og søg­te et be­løb på seks-ot­te mil­li­ar­der kr., men man end­te med at sa­el­ge ak­tier for 13 mil­li­ar­der. Det ud­van­de­de eje­ran­de­len, og sta­ten end­te med at ha­ve en me­get lil­le pro­cent­del til­ba­ge at sa­el­ge,« si­ger Rolf Erik­sen.

BT for­søg­te i går for­ga­e­ves at få et in­ter­view med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dong Ener­gy Hen­rik Poul­sen.

I en pres­se­med­del­el­se ud­ta­ler han:

»Jeg er glad for den po­si­ti­ve fe­ed­ba­ck, vi har få­et fra in­ve­sto­rer rundt om i ver­den, og den til­lid, de har vist os ved at bli­ve ak­tio­na­e­rer i Dong Ener­gy. Vi vil ar­bej­de hårdt for at ind­fri de­res for­vent­nin­ger i vo­res fort­sat­te ind­sats som før­en­de in­den for om­stil­lin­gen til et me­re ba­e­re­dyg­tigt ener­gi­sy­stem,« ud­ta­ler Hen­rik Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.