Ho­spi­tals-skan­da­len: Det går galt 12-14 gan­ge per døgn

BT - - NYHEDER -

SUNDHEDSPLATFORM

»Jeg er fag­lig an­svar­lig, og det er et me­get tungt an­svar i øje­blik­ket, hvor der sker man­ge fejl på vo­res pa­tien­ter.«

Over­la­e­gen op­rem­se­de i sin mail, som hun ik­ke har øn­sket at ud­dy­be over for BT, til di­rek­tø­ren fle­re kon­kre­te og kri­tisab­le for­hold. I en we­e­kend op­le­ve­de hun f.eks., at en pa­tients be­hand­ling med blod­for­tyn­den­de me­di­cin gik galt, så pa­tien­ten fik dob­belt do­se­ring og nu har stør­re blo­dan­sam­lin­ger. ’Vi er to­talt lagt ned’ Hel­le V. Clau­sen skrev vi­de­re, at »ind­be­ret­nings­sy­ste­met for util­sig­te­de ha­en­del­ser fun­ge­rer ik­ke, for­di vi er to­talt ’lagt ned’ med et dybt fejl­be­ha­ef­tet SP (Sundhedsplatform, red.)«.

Og i mai­len ad­va­rer over­la­e­ge Hel­le V. Clau­sen di­rek­tø­ren i Sund­heds­sty­rel­sen om, at der fra ho­spi­tals-le­del­sens si­de bli­ver teg­net et »ro­sen­rødt bil­le­de« af, hvor­dan ind­fø­rel­sen af Sund­heds­plat­for­men har va­e­ret, men »sand­he­den er en helt an­den«.

Af re­de­gø­rel­sen fra Re­gion Ho­ved­sta­den frem­går det, at »re­gio­nen har mod­ta­get rap­por­te­rin­ger på i alt 215 util­sig­te­de ha­en­del­ser, hvor an­ven­del­sen af Sund­heds­plat­for­men kan ha­ve va­e­ret med­vir­ken­de til den util­sig­te­de ha­en­del­se. In­gen af dis­se ha­en­del­ser er ka­te­go­ri­se­ret som dø­de­li­ge el­ler al­vor­li­ge«.

»De ind­kom­ne rap­por­ter sva­rer til 12-14 util­sig­te­de ha­en­del­ser per døgn. Til sam­men­lig­ning blev der i he­le 2015 for Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal rap­por­te­ret 5-6 util­sig­te­de ha­en­del­ser per døgn,« skri­ver kon­cern­di­rek­tør Svend Hart­ling.

Ef­ter­føl­gen­de kon­klu­de­rer Hart­ling, at - stik imod hvad over­la­e­ge Hel­le V. Clau­sen har på­pe­get - »der er alt­så in­tet, der ty­der på, at per­so­na­let si­den ibrug­tag­nin­gen af Sund­heds­plat­for­men ik­ke har kun­net el­ler haft tid til at rap­por­te­re util­sig­te­de ha­en­del­ser«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.