’ ’

BT - - DEBAT -

MAN SKAL SE TURI­STER­NE EF­TER­SPØR­GER IK­KE,

Der er åb­net en kat­t­e­lem, som hur­tigt kan bli­ve til en la­deport

na­tur­pak­ken i sin hel­hed. Vi er gla­de for, at man har be­va­ret strand­be­skyt­tel­sen og kystzo­nen, men der er åb­net en kat­t­e­lem, som hur­tigt kan bli­ve til en la­deport, da kom­mu­ner­ne sta­dig kan ud­la­eg­ge ud­vik­lings­om­rå­der. Det kan de gø­re hvert fjer­de år, og det kan gi­ve en me­get stor byg­ge­til­la­del­se. Der­u­d­over gi­ves der byg­ge­til­la­del­ser på det åb­ne land, hvor land­bru­get lig­ger i dag, og som ud­gør ho­ved­par­ten af Dan­marks are­al.

at vi byg­ger på kyster­ne. De ef­ter­spør­ger, at kyst­by­er­ne bli­ver gjort me­re at­trak­ti­ve. Det vil si­ge, at der er et café­mil­jø, og at det er hyg­ge­ligt at gå gen­nem by­er­ne, så turi­ster­ne ik­ke blot mø­der gam­le og tom­me bu­tik­ker med et ’til salg’-skilt i vin­du­et. Det er dét, de ef­ter­ly­ser, og man­ge turi­ster kom­mer ef­ter den dan­ske na­tur.

va­e­ret sto­re for­hin­drin­ger, men vi skal ha­ve mu­lig­hed for at le­ve op til de krav, som mo­der­ne turi­ster stil­ler. Der er in­gen, der øn­sker sto­re ho­tel­kom­plek­ser ved kyst­linjer­ne, men man skal stil­le og ro­ligt ska­be nog­le ud­vik­lings­mu­lig­he­der, der ef­ter­le­ver det mo­der­ne pu­bli­kums be­hov. Og de vil ger­ne ha­ve mu­lig­hed for at kø­be en kop kaf­fe i na­er­he­den af stran­den og ha­ve or­dent­li­ge toilet­for­hold. De vil ger­ne ha­ve be­kvem­me­li­ge fa­ci­li­te­ter, der le­ver op til bå­de fa­mi­li­ers og voks­ne pars be­hov. Så der­for er det na­tur­ligt, at der sker en mo­der­ni­se­ring af de dan­ske ky­ster set ud fra et turis­me­per­spek­tiv. Men vi skal bå­de ta­ge hen­syn til na­tu­ren, som vi skal pas­se på, men vi skal og­så gi­ve mu­lig­he­der for udvikling ved vo­res kyst­linjer. Og det er den ba­lan­ce, det hand­ler om at fin­de.

DER HAR TID­LI­GE­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.