Nej, de­bat­ten har ik­ke va­e­ret prag­ma­tisk

BT - - DEBAT -

LARS ERIK JØNSSON

dis­ku­te­re, hvor ba­lan­cen lig­ger mel­lem na­tur og mo­der­ni­se­ring, men nu bli­ver der skabt me­re flek­si­bi­li­tet i strand­be­skyt­tel­sen. Der bli­ver mu­lig­vis se­ne­re byg­get op til 15 nye pro­jek­ter, men først og frem­mest hand­ler det nu om at sik­re, at de ti pro­jek­ter, som al­le­re­de er i gang med at bli­ve re­a­li­se­ret, bli­ver en ka­em­pe suc­ces, så det ef­ter­føl­gen­de bli­ver en me­re prag­ma­tisk de­bat om, hvad de na­e­ste skridt er. På den må­de kan vi få de po­li­ti­ske pa­ra­der sa­en­ket, så vi kan få en na­tur­lig de­bat om, hvor­dan vi skal fast­hol­de na­tu­ren som styr­ken i Dan­mark, og sam­ti­dig mo­der­ni­se­re kyster­ne, så vi har mu­lig­hed for at le­ve op til ga­ester­nes øn­sker i for­hold til kyst­turis­men.

MAN KAN AL­TID

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.