Boy­kot af dad­ler ram­mer de for­ker­te

En kampag­ne, der skal få folk til at boy­kot­te is­ra­el­ske dad­ler, ska­der pa­la­esti­nen­ser­ne. Det gav­ner ik­ke par­ter­ne i kon­flik­ten

BT - - DEBAT -

Nu er Dansk Pa­la­esti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning om sig igen. Den gør sig of­test kun ga­el­den­de, når der skal ska­bes fjend­skab mel­lem pa­la­esti­nen­se­re og is­ra­e­le­re, og den­ne gang er in­gen und­ta­gel­se. For det me­ste sy­nes jeg, de­res kampag­ner er lat­ter­li­ge og ik­ke va­erd at gi­ve op­ma­er­k­som­hed, men li­ge i øje­blik­ket for­sø­ger de at få folk til at boy­kot­te is­ra­el­ske dad­ler, der er pro­du­ce­ret på Vest­bred­den, hvil­ket ska­der de i for­vej­en pres­se­de pa­la­esti­nen­se­re på Vest­bred­den, der ar­bej­der som da­del­pluk­ke­re for is­ra­el­ske fir­ma­er.

Boy­kot er kun med til at gø­re kløf­ten mel­lem pa­la­esti­nen­se­re og is­ra­e­le­re dy­be­re Na­ser Kha­der, Fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve

Tids­punk­tet for kampag­nen mod de is­ra­el­ske dad­ler er ik­ke valgt til­fa­el­digt. Det er ra­ma­dan, og når mus­li­mer­ne fa­ster, er det højsa­e­son for salg af dad­ler. Det er en po­pu­la­er spi­se, bå­de for­di det ma­et­ter, og for­di det forta­el­les, at pro­fe­ten Muham­med kun spi­ste dad­ler, når fa­sten blev brudt ved mør­kets frem­brud.

Jeg er med på, at EU har ind­ført en an­ma­er­k­ning af va­rer pro­du­ce­ret på Vest­bred­den, for­di det i føl­ge fol­ke­ret­ten er et be­sat om­rå­de. Jeg er og­så helt be­vidst om, at bosa­et­tel­ser­ne er ulov­li­ge ef­ter in­ter­na­tio­nal lov, og at pa­la­esti­nen­ser­ne har ret til en selv­sta­en­dig stat. Ef­ter min me­ning er en to­stats­løs­ning det ene­ste rig­ti­ge, men vi kom­mer al­drig der­hen med krig, ter­ror, boy­kot og kon­fron­ta­to­risk re­to­rik. Alt er prø­vet, men det har ik­ke få­et pa­la­esti­nen­ser­ne ta­et­te­re på en selv­sta­en­dig stat. Der­for er der be­hov for, at beg­ge par­ter be­gyn­der med re­el­le freds­for­hand­lin­ger og hol­der op med den kon­fron­ta­to­ri­ske re­to­rik. Det­te ga­el­der og­så for Dansk Pa­la­esti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning. Gen­nem sin hår­de re­to­rik går de den yder­ste is­ra­el­ske høj­re­fløjs ae­rin­de – den fløj, der pe­ger på, at pa­la­esti­nen­ser­ne ik­ke øn­sker fred.

Der er med an­dre ord vir­ke­lig be­hov for et pa­ra­dig­meskift. Ag­gres­siv re­to­rik og boy­kot er kun med til at gø­re kløf­ten mel­lem pa­la­esti­nen­se­re og is­ra­e­le­re dy­be­re. Des­u­den ram­mer en boy­kot de for­ker­te men­ne­sker. For­le­den så jeg et in­ter­view med nog­le pa­la­esti­nen­se­re, som hav­de mi­stet de­res ar­bej­de, for­di man boy­kot­te­de det is­ra­el­ske fir­ma So­dastream på Vest­bred­den. Det med­før­te luk­ning af fir­ma­et, men den luk­ning ram­te pri­ma­ert pa­la­esti­nen­ser­ne, for­di de var an­sat i fir­ma­et. Så hvad fik man ud af det? – ik­ke en to­stats-løs­ning, men ar­bejds­lø­se pa­la­esti­nen­se­re. Jeg kun­ne godt ta­en­ke mig at hø­re, hvad en pa­la­esti­nen­sisk da­del­pluk­ker me­ner om en boy­kot af is­ra­el­ske dad­ler. Jeg er sik­ker på, de er me­re op­ta­get af at tje­ne til da­gen og vej­en end af sym­bolkampag­ner, der øde­la­eg­ger de­res job­mu­lig­he­der.

Og hvad er al­ter­na­ti­vet til de is­ra­el­ske dad­ler? Kva­li­tets­ma­es­sigt er de iran­ske dad­ler på høj­de med de is­ra­el­ske, men er det bed­re at kø­be dad­ler fra et land, som hen­ret­ter ho­mo­seksu­el­le og ste­ner kvin­der?

Dansk Pa­la­esti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­nings kampag­ne vir­ker der­for ae­r­lig talt ui­gen­nem­ta­enkt på man­ge pla­ner. I ste­det for at bru­ge ener­gi og pen­ge på ska­de­li­ge kampag­ner, skul­le de hel­le­re ar­bej­de for at frem­me re­el­le for­hand­lin­ger og kon­struk­tiv re­to­rik. Det er den ene­ste vej mod en løs­ning af kon­flik­ten på Vest­bred­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.