Den for­s­vund­ne

BT - - NYHEDER -

MYSTERIUM »Sø­ren er død,« står der i bre­vet, der kom­mer ud af faxen på Gladsaxe Po­li­ti­sta­tion. Den for­s­vund­ne DSB-boss Sø­ren Bais­gaard har selv skre­vet det på brev­pa­pir fra Ho­li­day Inn Resort i Phuket, Thailand, og da Sø­rens ko­ne Lo­ne Jensen ser det, bry­der hen­des ver­den sam­men. Er det et selv­mord­s­brev? El­ler be­ty­der det, at Sø­ren si­ger far­vel til sit gam­le liv med ko­ne og to børn i Her­lev og ind­le­der et nyt med en hem­me­lig iden­ti­tet i en an­den en­de af ver­den?

Det for­søg­te en do­ku­men­tar­ud­sen­del­se på TV2 at ka­ste lys over i går.

Hvert år for­svin­der dan­ske­re spor­løst, og Sø­ren Bais­gaards for­svin­den er en af de me­re mysti­ske. 1. FORSVUNDET Et hver­dags­ska­en­de­ri blev Sø­ren Bais­gaards og hans ko­nes sid­ste sam­ta­le.

2. de­cem­ber 1999 om mor­ge­nen er Sø­ren Bais­gaard og Lo­ne Jensen på vej ind til DSB på Grøn­nin­gen 17 i Kø­ben­havns cen­trum, hvor Sø­ren be­stri­der en be­tro­et chef­stil­ling. Lo­ne har vendt ryg­gen mod Sø­ren og kig­ger ud ad bil­vin­du­et. De har haft et ska­en­de­ri. Da­gen ef­ter ra­se­res Dan­mark af en vold­som or­kan, der flår ta­ge af hu­se og va­el­ter tra­e­er. Sam­ti­dig ka­stes Lo­nes liv ind i en fø­lel­ses­ma­es­sig or­kan.

Det sid­ste, hun ser til Sø­ren, er, da han sa­et­ter hen­de af ved hen­des ar­bej­de og fort­sa­et­ter ind til DSBs ho­ved­kon­tor, hvor han skaf­fer bil­li­ge fly­bil­let­ter til det dan­ske er­hvervs­liv fra sin chef­stil­ling i DSBs er­hvervs­rej­se­af­de­ling.

Da­gen ef­ter hy­ler stormen om­kring par­cel­hu­set i Her­lev, men Lo­ne er ik­ke be­kym­ret, selv om hun våg­ner ale­ne i dob­belt­sen­gen.

»Sø­ren er nok ta­get over til sin mor i Jyl­land ef­ter ska­en­de­ri­et,« ta­en­ker hun. Det har han gjort før.

Først om af­te­nen rin­ger hun til svi­ger­mor i Jyl­land, og den­nes ord ram­mer som en spand koldt vand i an­sig­tet. »Nej, Sø­ren er ik­ke her.« Hvor er han så? Er der sket en ulyk­ke?

Som dre­vet af en sjet­te sans åb­ner Lo­ne po­st­kas­sen og fin­der et af­skeds­brev.

»Ka­e­re Lo­ne og un­ger. Det er med stor sorg, det jeg nu forta­el­ler. Jeg har igen­nem de se­ne­ste år sve­get DSB og er i dag ble­vet ta­get her­for. Jeg har ik­ke mod på at gen­nem­gå en po­li­ti­an­mel­del­se osv., hvor­for jeg si­ger far­vel nu. Jeg el­sker jer, men nu er det slut. Knus og ka­er­lig hil­sen, Sø­ren.«

Dybt ry­stet er Lo­ne sik­ker på, hen­des mand har ta­get sit eget liv. 2. TY­VE­RI­ET Da­gen før er Sø­ren ble­vet kaldt til mø­de med sin chef. Hun er ble­vet kon­tak­tet af Bri­tish Airways, som un­dre­de sig over, at Sø­ren Bais­gaard al­tid fløj på 1. klas­se, hvil­ket ik­ke var ef­ter reg­ler­ne. Der­for hav­de hun gen­nem­gå­et af­de­lin­gens regn­skab og fun­det et dun­dren­de un­der­skud og kla­re tegn på, at Sø­ren Bais­gaard gen­nem la­en­ge­re tid må­l­be­vidst hav­de bed­ra­get sin ar­bejds­plads for mil­li­o­ner.

Først var han na­er­mest for­na­er­met over be­skyld­nin­ger­ne. Men så vend­te han på en tal­ler­ken og til­stod alt – ube­rørt og kold.

»Det var fak­tisk ret ube­ha­ge­ligt, så fat­tet han egent­lig var,« si­ger Sø­rens da­va­e­ren­de chef til TV2.dk.

DSB vil ik­ke op­ly­se, hvor man­ge pen­ge det dre­jer sig om, men en tid­li­ge­re kol­le­ga vur­de­rer i do­ku­men­tar­ud­sen­del­sen, at der er ta­le om mel­lem 5 og 14 mio. kr.

Ar­bejds­plad­sen har og­så et an­det bil­le­de af Sø­ren end fa­mi­li­en. Han er dyg­tig og ef­fek­tiv, og kan va­e­re sjov og un­der­hol­den­de. Men han kan og­så få plud­se­li­ge vil­de ra­se­ri­an­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.