’Svind­le­re ta­ger tit de­res eget liv’

BT - - NYHEDER -

Kurt Kragh. Har 33 års er­fa­ring hos po­li­ti­et, hvor han blandt an­det har va­e­ret i PET og fun­ge­ret som ef­ter­forsk­nings­le­der for Rigs­po­li­tiets Rej­se­holds drabs­sek­tion. GEMMESTEDET: »Vi ser tit i sa­ger, hvor man er ble­vet ta­get med fin­gre­ne i ka­gedå­sen, at man ta­ger sit eget liv. Nog­le få har held med at ind­le­de en ny til­va­e­rel­se, men det fo­re­kom­mer sja­el­dent. Langt stør­ste­delen af de ca. 1.600 dan­ske­re, der for­svin­der, ven­der en­ten hjem el­ler bli­ver fun­det. Der er ca. fem om året, som ik­ke ven­der til­ba­ge. Min vur­de­ring er, at højst én af dem kan va­e­re forsvundet for at be­gyn­de et nyt liv. Han er ef­ter­søgt af In­ter­pol, så han vil ik­ke va­e­re i stand til at for­ny sit visum i Thailand un­der sin gam­le iden­ti­tet. Hvis han har få­et et nyt liv op, vil han helt sik­kert ha­ve købt sig til en ny iden­ti­tet.« PEN­GE­NE: »En klas­si­ker er at ha­ve op­ret­tet en kon­to i ud­lan­det el­ler at over­fø­re pen­ge­ne til en strå­mand via pen­ge­over­før­selsvirk­som­he­der i stil med Western Uni­on og Forex. De har ek­si­ste­ret si­den be­gyn­del­sen af 1990er­ne, og den­gang var de ik­ke kon­trol­le­ret på sam­me må­de som i dag. En­de­lig kan han jo lø­ben­de ha­ve veks­let pen­ge­ne til f.eks. dol­lar og så ta­get dem med i kuf­fer­ten.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.