’Det er nemt at gem­me sig i Thailand’

BT - - NYHEDER -

Kri­sti­an Bech. Har va­e­ret i po­li­ti­et i 12 år, hvor han har fun­ge­ret som be­tjent, ef­ter­for­sker og va­e­ret en del af po­li­tiets spe­ci­el­le over­våg­nings­en­hed. Nu er han va­ert for Ka­nal 5-pro­gram­met ’Ef­ter­søgt’. GEMMESTEDET: »Det er sva­ert at si­ge, om en mand, der har va­e­ret bor­te i så man­ge år, over­ho­ve­det er i li­ve. Men hvis han har haft så man­ge pen­ge med sig til Thailand, har han nok og­så kun­net kø­be sig til en ny iden­ti­tet og no­get pri­vat­liv.

Jeg vil me­ne, at Thailand er et for­holds­vis nemt sted at gem­me sig. Vester­la­en­din­ge er ik­ke et sja­el­dent syn, så folk vil na­ep­pe la­eg­ge me­get ma­er­ke til dig. Des­u­den er der ik­ke sam­me form for kon­trol, som vi har i Dan­mark, og så ren­der po­li­ti­et i Thailand nok hel­ler ik­ke rundt og stem­mer dørklok­ker i jag­ten på ham.« PEN­GE­NE: »For 17 år si­den kun­ne du sag­tens få pen­ge­ne med, hvis du ik­ke blev stop­pet – men du skul­le nok ha­ve en stor kuf­fert med. Og le­ver du i det he­le ta­get et stil­le liv, hvor du ik­ke smi­der om dig med pen­ge, tror jeg sag­tens, du kan le­ve la­en­ge for så man­ge mil­li­o­ner kro­ner i Thailand. Om man kan le­ve i 17 år, ved jeg ik­ke, men hvis han har en ny iden­ti­tet, kan han ha­ve få­et sig en ny ind­ta­egtskil­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.