DSB-chef

BT - - NYHEDER -

3. THAILAND Plud­se­lig rin­ger te­le­fo­nen.

Det er midt om nat­ten, Sø­ren har va­e­ret forsvundet i 12 da­ge, og Lo­ne og pi­ger­ne sover.

Søvn­d­ruk­ken hø­rer Lo­ne, at det er re­cep­tio­ni­sten på Ho­li­day Inn i Phuket i den an­den en­de. Hun ken­der ho­tel­let ud­ma­er­ket. De har va­e­ret der man­ge gan­ge, sidst for ni må­ne­der si­den.

»Din mand tjek­ke­de ind her 2. de­cem­ber, men vi har ik­ke set ham si­den den 5. Er han ta­get hjem,« spør­ger re­cep­tio­ni­sten.

Er Sø­ren i Phuket? Lo­ne for­står in­gen­ting.

Sø­ren har ef­ter­ladt alt på va­e­rel­set. Og­så sit pas.

Et par da­ge se­ne­re faxer am­bas­sa­den i Bang­kok bre­ve fra Sø­ren til hans chef, til Lo­ne og til pi­ger­ne. Det er i bre­vet til che­fen, der står: »Sø­ren er død.« »Jeg fik sim­pelt­hen et chok. Luf­ten bli­ver ta­get fra én. Der går tu­sind tan­ker gen­nem ho­ve­d­et. Han har ta­get li­vet af sig selv,« si­ger Lo­ne Jensen til TV2.dk. Se­ne­re ta­en­ker hun dog og­så, at hvis man har pen­ge nok, er det in­tet pro­blem at kø­be en ny iden­ti­tet og na­tio­na­li­tet på et ga­de­hjør­ne i Bang­kok. 4. DØDSFORMODNING I marts 2012 er Lo­ne og pi­ger­ne på vej til Ret­ten i Glo­strup for at sa­et­te punk­tum for de­res livs sto­re mysterium.

13 år er gå­et, og de har in­tet hørt. Nu mag­ter de ik­ke la­en­ge­re at le­ve med uvis­he­den. De vil ha­ve Sø­ren er­kla­e­ret død.

Før man er­kla­e­rer ham død, skal der gø­res et sid­ste for­søg på at fin­de ham, og der­for in­dryk­ker de­res ad­vo­kat en an­non­ce i den lo­ka­le avis Phuket Ga­zet­te.

Igen rin­ger te­le­fo­nen. Nu hos Ret­ten i Glo­strup. En mand, der pra­e­sen­te­rer sig som Sø­ren Bais­gaard, rin­ger fra et uden­land­sk nummer og si­ger, at han ger­ne vil va­e­re i fred.

»Det ty­der på, han sta­dig le­ver. Han har svig­tet jer på det grove­ste,« si­ger ad­vo­ka­ten til Lo­ne.

Lo­nes fø­lel­ser er igen et ka­os af for­vir­ring, des­pe­ra­tion – og håb. Det er sa­gen – og man­den – der ik­ke vil dø. 5. JAG­TEN Jour­na­li­sten Jes­per El­m­ing, der har la­vet do­ku­men­ta­ren, har rejst Thailand rundt i Sø­ren Bais­gaards fod­spor og vist bil­le­der af ham overalt. Nog­le ste­der uden re­spons. An­dre ste­der me­ner de lo­ka­le at ha­ve set ham for et par år si­den. Og på et mar­ked var nog­le hand­len­de sik­re på at ha­ve set ham for nog­le må­ne­der si­den. Men an­stren­gel­ser­ne er for­ga­e­ves, og jour­na­li­sten ven­der hjem med ufor­ret­tet sag.

Lo­nes sid­ste ord til ka­me­ra­et rum­mer trods alt en form for af­kla­ring:

»Nu er der en vis­hed om, at alt er for­søgt. Det har jeg det fak­tisk godt med. Det er en god for­nem­mel­se, at alt er prø­vet. Han vil til­sy­ne­la­den­de ik­ke fin­des.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.