Mikael fra ’Fuck Can­cer’ er død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Man­ge la­er­te Mikael Wolf at ken­de igen­nem de rø­ren­de ar­tik­ler, som Ber­ling­s­ke og BT brag­te igen­nem for­å­ret. Mandag af­ten dø­de han ef­ter lang tids kamp mod can­cer i hjer­nen. Det med­del­er hans ko­ne på Fa­ce­book. Han blev 40 år. Mikael Zen­ner Wolf fra Ve­ster Ne­bel var ho­ved­per­son i en ar­ti­kel­se­rie kal­det ’Fuck Can­cer’, hvor han ae­r­ligt åb­ne­de og for­tal­te om si­ne tan­ker og op­le­vel­ser med syg­dom­men.

Mandag af­ten klok­ken 22:22 sov Mikael Wolf ind ef­ter et par hår­de døgn. De sid­ste 10 da­ge af sit liv til­brag­te han på Es­b­jerg Ho­spi­ce.

»Jeg er tom for ord, men jeg ved, at I er man­ge, der ta­en­ker på Mikael, dren­ge­ne og mig. Jeg hå­ber, at jeg med den­ne op­da­te­ring kan nå helt ud til al­le jer, som jeg ik­ke har haft for­nø­jel­sen af at ken­de el­ler mø­de,« skri­ver Mikael Wol­fs ko­ne, Do­ret­he Wolf på Fa­ce­book.

Do­ret­he Wolf forta­el­ler, at selv om hun er ked af det, gla­e­der hun sig over, at Mikael nu har få­et fred, da han den sid­ste tid har va­e­ret hårdt an­gre­bet af syg­dom­men.

Mikael Wolf ef­ter­la­der sig ud­over sin ko­ne de to søn­ner Theo­dor på syv og Val­de­mar på ni.

At forta­el­le bør­ne­ne om Mi­ka­els kra­eft var ik­ke let, sag­de Mikael til Ber­ling­s­ke, da ar­ti­kel­se­ri­en blev la­vet. Men at forta­el­le dem om sydg­om­men var det ene­ste rig­ti­ge, for­tal­te Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se dem.

»Vi for­tal­te dem alt, og de tog det egent­lig af­slap­pet li­ge den dag. Ef­ter­føl­gen­de er der så kom­met en re­ak­tion. Ef­ter ope­ra­tio­nen blev Val­de­mar sur. Han var sur på la­e­ger­ne over, at de ik­ke kun­ne gø­re far rask. Det skal en niårig ik­ke va­e­re,« sag­de Mikael Wolf til Ber­ling­s­ke. Di­ag­no­se: sort uheld Mikael Wolf vid­ste, at kra­ef­ten vil­le ta­ge li­vet af ham, men det var ik­ke med hans go­de vil­je.

»Jeg har ik­ke gjort mig så man­ge tan­ker om dø­den. Er der ik­ke en el­ler an­den sang, hvor Si­mon Kvamm i de Ene­ste To syn­ger: ’Jeg vil ik­ke gi­ve mit liv fra mig end­nu. Jeg har ik­ke lyst til at dø’? Det er nok så­dan, jeg har det,« sag­de Mikael Wolf.

Mikael Wolf hav­de en hjer­ne­tu­mor. Uhel­bre­de­lig kra­eft i sta­die tre, kald­te la­e­ger­ne det. Sort uheld var hans egen di­ag­no­se. Jeg er tom for ord, men jeg ved, at I er man­ge, der ta­en­ker på Mikael, dren­ge­ne og mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.