Ugan­der ud­vi­ses ef­ter vold­ta­egt af ni-årig

BT - - NYHEDER -

En 34-årig mand fra Ugan­da fik ik­ke me­get ud af at gå til lands­ret­ten i sa­gen, hvor han var til­talt for at ha­ve vold­ta­get en blot ni-årig pi­ge i en lej­lig­hed i Oden­se 5. sep­tem­ber sid­ste år. Østre Lands­ret stad­fa­e­ste­de i går by­ret­tens dom, der lød på to og et halvt års fa­engsel samt ud­vis­ning for be­stan­digt, op­ly­ser man­dens for­sva­rer, ad­vo­kat Bjar­ne Ras­mus­sen.

Den ni-åri­ge pi­ge skul­le over­nat­te hos en ja­ev­nal­dren­de dreng i lej­lig­he­den. Dren­gens mor for­lod lej­lig­he­den om af­te­nen og over­lod pas­nin­gen af bør­ne­ne til man­den, som så voldt­og pi­gen. Man­den blev dog fri­fun­det for et en­kelt for­hold i lands­ret­ten. Han var og­så an­kla­get ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 223, der ly­der så­le­des:

»Den, som har sam­le­je med en per­son un­der 18 år, der er den skyl­di­ges sted­barn el­ler ple­je­barn el­ler er be­tro­et den på­ga­el­den­de til un­der­vis­ning el­ler op­dra­gel­se, straf­fes med fa­engsel ind­til 4 år.«

Men ret­ten fandt ik­ke, at re­la­tio­nen mel­lem man­den og of­fe­ret her kun­ne si­destil­les, forta­el­ler for­sva­rer Bjar­ne Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.