’Sy­geple­jer­ske ny­der det per­ver­se spil om liv og død’

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG »Det er kra­e­ven­de at døm­me. Men det er og­så kra­e­ven­de at fri­fin­de.« An­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen hol­der en kort pau­se ved sin pult i den sto­re rets­sal A i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster og kig­ger op på de seks na­ev­nin­ge og tre juri­di­ske dom­me­re.

In­den la­en­ge skal de af­gø­re en dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­skes ska­eb­ne, og tors­dag har an­kla­ge­ren he­le da­gen til at over­be­vi­se ret­ten om den til­tal­tes skyld.

»Det lig­ger ud fra de ret­ske­mi­ske un­der­sø­gel­ser af så vel Ar­ne Her­skov, Vig­go Pe­ter­sen, An­na Li­se Poul­sen og Mag­gi Ras­mus­sen fast, at al­le rum­me­de ufor­klar­ligt sto­re ma­eng­der mor­fin og Ste­so­lid,« si­ger Mi­cha­el Bool­sen om de fi­re på­stå­e­de of­re.

»Spørgs­må­let er ale­ne, om det var til­tal­te, der ind­gav dis­se dø­de­li­ge ma­eng­der af me­di­cin,« me­ner han.

Den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske er til­talt for dra­be­ne på de tre først­na­evn­te pa­tien­ter, mens Mag­gi Ras­mus­sen iføl­ge an­kla­ge­ren kun over­le­ve­de ved hja­elp af mod­gift.

Si­den sin an­hol­del­se for me­re end 15 må­ne­der si­den har den sort­hå­re­de kvin­de na­eg­tet sig skyl­dig. Men iføl­ge an­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen er be­vi­ser­ne så sta­er­ke, at hun bør til­brin­ge de na­e­ste man­ge år bag trem­mer.

»Hun har inji­ce­ret dis­se ae­l­dre og sva­ge­li­ge pa­tien­ter med eksor­bi­tan­te ma­eng­der me­di­cin med en vi­den om, at det­te var død­sens far­ligt,« si­ger an­kla­ge­ren. Mo­ti­ver til for­bry­del­sen Som et mo­tiv til for­bry­del­sen pe­ger han på en spci­fik per­sonun­der­sø­gel­se, som vi­ser, at den til­tal­te li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, der er ken­de­teg­net ved ’ego­cen­tri­ci­tet’ og ’ved­va­ren­de sø­gen ef­ter spa­en­ding’.

»Ankla­ge­myn­dig­he­den vil ik­ke be­stri­de, at til­tal­te er en fag­ligt dyg­tig sy­geple­jer­ske. No­get an­det er, at hun ef­ter an­kla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se har brugt sin fag­li­ge vi­den på en fuld­sta­en­dig per­ver­te­ret må­de,« si­ger Mi­cha­el Bool­sen.

»Hun er sty­ret af, at hun vil va­e­re i cen­trum, og at hun får et ki­ck af, at det hø­jest mu­li­ge er på spil - nem­lig liv og død - uden tan­ke for, hvad det kan ko­ste an­dre.

Tors­da­gens rets­mø­de fulg­tes af cir­ka 50 til­hø­re­re, her­un­der den til­tal­tes fora­el­dre og ka­e­re­ste, der har over­va­e­ret samt­li­ge rets­mø­der.

Her­til kom­mer cir­ka 10 re­pra­e­sen­tan­ter fra pres­sen.

På mandag har for­svar­sad­vo­kat Jør­gen Lan­ge til op­ga­ve at over­be­vi­se ret­ten om, at sy­geple­jer­sken er uskyl­dig. Ret­ten ven­tes at af­si­ge ken­del­se om skyld 27. juni. Hvis hun ken­des skyl­dig, ud­må­les hen­des straf da­gen ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.