Kul­tur K lar til Roskil­de­re­van­che

BT - - KULTUR -

i Los An­ge­les, hvor han er født. Og hvor han sam­men med tre an­dre un­ge ma­end – Flea, Chad Smith og Jo­hn Frusci­an­te – grund­lag­de Red Hot Chi­li Pep­pers i 1983.

»Når man er op­vok­set i Hol­lywood, vir­ker Ma­li­bu som en fjern vir­ke­lig­hed,« si­ger Anthony Kiedis i sit stu­die med ud­sigt over Stil­le­ha­vet og pal­me­kla­ed­te stran­de.

»Jeg snub­le­de over det for ni år si­den og fo­rel­ske­de mig i na­tu­ren og be­slut­te­de mig for at få et lil­le hus. Jeg vend­te al­drig til­ba­ge til by­en. Jeg faldt pla­dask for ha­vet, bjer­ge­ne, sur­fing og den go­de luft.« ’Det er al­drig nemt’ Red Hot Chi­li Pep­pers vil pra­e­sen­te­re nye san­ge fra sit se­ne­ste al­bum ’The Ge­taway’ på Roskil­de Festi­val. Det er ban­dets 11. al­bum.

»Det er al­drig nemt, og det er al­tid en ud­for­dring,« si­ger Anthony Kiedis om at for­ny sig, når man har ek­si­ste­ret som band i over 30 år.

»Vi øn­sker ik­ke at gen­ta­ge den mu­si­kal­ske ae­ste­tik. Til det­te al­bum øn­ske­de vi os et nyt ele­ment, som var or­ga­nisk og au­ten­tisk.«

Det nye ele­ment var den­ne gang Bri­an Jo­seph Bur­ton – og­så kendt som DJ Dan­ger Mou­se.

»Det vir­ke­de,« si­ger Anthony Kiedis om at sam­ar­bej­de med den 38-åri­ge pro­du­cer.

»Det var to stren­ge, der fun­ge­re­de sam­men. Han bi­drog med sin mo­der­ne, me­re me­ka­ni­ske til­gang, og vi bi­drog med vo­res ro­ck and roll til­gang. De to ele­men­ter fun­ge­re­de fint sam­men på den­ne pla­de, og vi fik, hvad vi øn­ske­de os.« Født: I Grand Ra­pids, Mi­chi­gan 1. novem­ber 1962 Barn­dom: Fora­el­dre­ne blev skilt, da han var tre år. Som 12-årig flyt­te­de han til Hol­lywood, hvor hans far var sku­e­spil­ler og narkosa­el­ger Sku­e­spil­ler: Bla. spil­le­de han Syl­ve­ster Stal­lo­nes søn i fil­men ’F.I.S.T.’ (1978) un­der sku­e­spil­ler­nav­net Co­le Dam­mett Ulyk­ke: Som 15-årig bra­ek­ke­de han ryg­gen, da han hop­pe­de fra en fem-eta­ges byg­ning og for­søg­te at ram­me et svøm­me­bas­sin Børn: Har en ot­te-årig søn med mo­del­len He­at­her Chri­stie, som han gik fra i 2008 Narko: Tog ko­kain som 12-årig og her­o­in som 14-årig sam­men med fa­de­ren Narkof­ri: Si­den ju­le­af­ten år 2000 Selv­bi­o­gra­fi: ’Scar Tis­sue’ (2004)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.