Velkla­edt og fol­ke­lig

BT - - NAVNE -

40 ÅR I DAG Jep­pe Gjer­vig Gram har al­tid haft no­get med tøj og stil. Som te­e­na­ger far­ve­de han hå­ret blåt og gik i sprag­let out­fit fra gen­brugs­bu­tik­ken. I dag kla­e­der han sig, med kol­le­ga­en To­bi­as Lind­holms ord, »som om han var født i 1920er­ne«. Skra­ed­der­sy­et ha­bit, hvid skjor­te, vest og slips – og sy­ge­kas­se­bril­ler. De to mød­tes i 2005 på Den Dan­ske Film­sko­les ma­nuskript­linje, og Lind­holms før­ste tan­ke var, at »åh nej, det er så­dan en rol­le­spils­fyr, der skal la­ve så­dan no­get helt smalt Do­sto­jevskij-ag­tigt no­get,« forta­el­ler han.

»Men det var kun, ind­til jeg la­er­te ham rig­tigt at ken­de og op­da­ge­de, at han var den mest kom­merci­elt ta­en­ken­de af os al­le sam­men. Han kom fra et job som se­ri­ela­e­ser og ind­kø­ber på TV2 og vid­ste der­for alt om tv-se­ri­er. Og det hav­de ramt ham i hjer­tet. Hvor vi an­dre kun­ne ha­ve film­drøm­me i al­le mu­li­ge af­skyg­nin­ger, var tv-se­ri­er hans drøm.«

Den drøm har Jep­pe Gjer­vig Gram i de for­løb­ne år haft rig mu­lig­hed for at ud­le­ve. Al­le­re­de in­den de var fa­er­di­ge på Film­sko­len, blev han sam­men med To­bi­as Lind­holm he­ad­huntet af DR som epi­so­de­for­fat­te­re på tv-se­ri­en ’Som­mer’. Det var i 2007. Ef­ter­føl­gen­de skab­te de sam­men med Adam Pri­ce den po­li­ti­ske dra­ma­se­rie ’Bor­gen’, der i tre sa­e­so­ner trak op mod halvan­den mil­li­on se­e­re pr. af­snit og blev be­løn­net med bl.a. en Baf­ta-pris. Ka­ris­ma­ti­ske for­fø­re­re Kar­ri­e­rens fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt nå­e­de han som ho­ved­for­fat­ter på ’Bed­rag’, der i fo­re­lø­big ti af­snit har ta­get liv­tag med et så be­sva­er­ligt em­ne som fi­nanskri­sen og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. In­spira­tio­nen hen­te­de han bl.a. i PFA-sa­gen og den bed­ra­ge­ri­døm­te Kurt Thor­sen, OW Bun­ker-sa­gen og ik­ke mindst Ste­in Bag­ger fra IT Fa­ctory, der svind­le­de for fle­re hund­e­de mil­li­o­ner kro­ner.

»Jeg er fa­sci­ne­ret af de ka­ris­ma­ti­ske for­fø­re­re, der bå­de rum­mer en lys og en mørk si­de. De ma­ni­p­u­le­rer og tru­er folk til at hol­de ka­eft, men det er og­så ty­per som dem, man helst vil hav­ne til bords med til fa­mi­lie­mid­da­ge. For så får man den sjove­ste af­ten,« sag­de han til Ber­ling­s­ke, da se­ri­en hav­de pre­mi­e­re i ja­nu­ar.

Jep­pe Gjer­vig Gram vok­se­de op som en in­dad­vendt og lidt nør­det dreng i Oden­se. Syv år gam­mel vandt han en cy­kel i en teg­ne­kon­kur­ren­ce. Han eks­pe­ri­men­te­re­de og­så med at la­ve teg­ne­film, men det blev David Lyn­chs kult­se­rie ’Twin Pe­aks’, der for al­vor vak­te hans in­ter­es­se for film­me­di­et. Som 19-årig blev han an­sat på TV2 i Oden­se, hvor han skrev pres­se­ma­te­ri­a­le om film. Han drøm­te om at bli­ve fil­min­struk­tør, men fik af­slag på film­sko­ler­ne i bå­de København, Nor­ge, Sve­ri­ge og Lon­don. I ste­det la­e­ste han nog­le år først fi­lo­so­fi og der­na­est film- og me­di­e­vi­den­skab. En ny og fan­ta­stisk ver­den I 1999, 23 år gam­mel, sprang han fra stu­di­er­ne og blev an­sat på TV2 som tv-se­rie­kon­su­lent.

Det var sam­ti­dig med, at se­ri­er som ’Sop­ra­nos’, ’Six Fe­et Un­der’ og ’West Wing’ ram­te tv-ska­er­me­ne, og for Jep­pe Gjer­vig Gram var det en ny og fan­ta­stisk ver­den, der åb­ne­de sig, i hans øj­ne langt me­re be­ga­vet og in­spi­re­ren­de end de tra­di­tio­nel­le Hol­lywood-film. Den ver­den vil­le han og­så ind i.

At han er kom­met det, skyl­des iføl­ge To­bi­as Lind­holm isa­er tre ting: Ta­lent, ben­hårdt ar­bej­de og en ek­stremt stor ev­ne til at sa­et­te sig ind i an­dre men­ne­skers si­tu­a­tion.

»Jep­pe er uden tvivl det mest hård­t­ar­bej­den­de men­ne­ske, jeg ken­der. Al­le for­fat­te­re kan si­ge, at de skri­ver 16 ti­mer i døg­net. Jep­pe er den ene­ste, der rent fak­tisk gør det,« si­ger To­bi­as Lind­holm.

»Han har et helt ek­stremt fo­kus og en ek­strem grun­dig­hed. Han har stor ind­sigt, in­ter­es­se og nys­ger­rig­hed over for ver­den om­kring sig. Jeg ple­jer at si­ge, at hvis jeg no­gen­sin­de kom med i ’Hvem vil va­e­re mil­li­o­na­er’, vil­le Jep­pe uden tvivl va­e­re én af mi­ne liv­li­ner. Han ved alt om al­ting. Han er klog. Men hans helt sto­re ta­lent er, at han for­mår at om­sa­et­te sin vi­den til no­get, der kan un­der­hol­de, gri­be og rø­re over en mil­li­on men­ne­sker søn­dag ef­ter søn­dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.