Klar til FCK

Me­stre­ne har skre­vet kon­trakt med ser­bi­sk må­l­kon­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JAG­TEN ER SLUT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

FC Kø­ben­havns an­gri­ber-jagt er slut. Og den en­der med den ser­bi­ske an­gri­ber An­dri­ja Pav­lovic fra FK Cuka­ri­cki.

Det be­kra­ef­ter FC København på sin hjem­mesi­de, hvor Pav­lovic pra­e­sen­te­res med rygnum­mer 23 og en fe­mårig kon­trakt.

»Vi er me­get gla­de for, at vi i hård kamp med fle­re an­dre klub­ber kan pra­e­sen­te­re An­dri­ja Pav­lovic i FC København. Vi har fulgt ham igen­nem sa­e­so­nen i hans hjem­land, Ser­bi­en, hvor han har pra­este­ret fan­ta­stisk godt med 18 liga­mål og lands­holds­de­but,« si­ger tek­nisk di­rek­tør Jo­han Lan­ge.

»Ud­over hans man­ge mål er An­dri­ja Pav­lovic en re­la­tio­nelt sta­erk an­gri­ber med et rig­tig godt mi­ks af tek­nik og fy­sik. Vi er li­ge­le­des gla­de for at ha­ve den­ne trans­fer tid­ligt på plads for­ud for for­be­re­del­ser­ne til den kom­men­de sa­e­son, hvor der ven­ter vig­ti­ge kam­pe al­le­re­de i juli.«

Tid­li­ge­re i går skrev det ser­bi­ske me­die Mozzart Sport, at An­dri­ja Pav­lovic vil­le skri­ve un­der på en fe­mårig af­ta­le med FC København. Der­med fuld­fø­rer Stå­le Sol­bak­ken den in­ter­es­se, som BT al­le­re­de kun­ne forta­el­le om for et par uger si­den.

An­dri­ja Pav­lovic var iføl­ge det ser­bi­ske me­die til la­e­ge­tjek i København i går mor­ges, og nu har FC København, Cuka­ri­cki og Pav­lovic alt­så gen­nem­ført hand­len.

Hav­de hørt om nav­net BT for­søg­te at få fat i Stå­le Sol­bak­ken, der i en sms ik­ke vil­le be- el­ler af­kra­ef­te de kraf­ti­ge for­ly­den­der, men nu er det he­le alt­så of­fi­ci­elt.

Da BT for et par uger si­den spurg­te FCK-ma­na­ge­ren om An­dri­ja Pav­lovic, var han ik­ke sen til at er­ken­de, at han kend­te til man­den med de 18 mål i 36 kam­pe den for­gang­ne sa­e­son.

»Jeg har hørt nav­net, men det er ik­ke no­get, jeg kan kom­men­te­re. Jeg ved godt, hvem spil­le­ren er.« Er han god nok til FC København?

»Haha, det kan jeg ik­ke kom­men­te­re me­re på, for hvis jeg gør det, skal jeg jo gø­re det på al­le. Men jeg ken­der spil­le­ren,« sag­de Sol­bak­ken.

FO­TO: FCK.DK

An­dri­ja Pav­lovic i sin nye klubdragt. Al­le­re­de for et par uger si­den kun­ne BT forta­el­le, at FC København var på jagt ef­ter den må­l­far­li­ge ser­ber (se ne­derst på si­den).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.