Ag­gers plads på all ti­me-li­sten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG KAN GODT for­stå, at Da­ni­el Ag­ger i sin ta­en­ke­pau­se nå­e­de frem til, at hans kar­ri­e­re skal stop­pe her.

Der­for kan vi al­li­ge­vel godt til­la­de os at ae­r­gre os over det. Ik­ke J for­di jeg tror, at Ag­gers krop hav­de haft godt af at skul­le gi­ve me­re til spil­let på bå­de klub- og lands­holds­plan, men for­di det så­dan helt ge­ne­relt er for tid­ligt, at så frem­ra­gen­de en spil­ler ik­ke skal spil­le me­re.

Jeg sy­nes vir­ke­lig, at Da­ni­el Ag­ger var en frem­ra­gen­de fod­bold­spil­ler. Jeg har og­så til det sid­ste syn­tes, at han var den in­dis­kuta­belt bed­ste mand til det dan­ske lands­holds mid­ter­for­svar.

Det har jeg mødt mas­ser af him­mel­vend­te øj­ne over, og det le­ver jeg fint med. For mig var Ag­ger sta­dig bedst, og det hav­de han og­så va­e­ret i mor­gen, me­ner jeg.

Men der­for må man – alt­så så­dan en som mig – al­li­ge­vel for­sø­ge at sa­et­te sig ind i og for­stå, at Ag­ger bå­de men­talt og fy­sisk skul­le for­hol­de sig til, at nok var han sta­dig god, men han var langt fra så god, som han var en­gang, og ved en fort­sa­et­tel­se af kar­ri­e­ren skul­le han ha­ve ac­cep­te­ret me­get bøvl med ska­der. For­ment­lig. At han ik­ke gad op­le­ve sig selv ka­em­pe med fle­re ska­der og gad op­le­ve sig selv på et ni­veau, der er la­ve­re, end han me­ner, det bør va­e­re, er til at for­stå.

HAN RIDER UD i sol­ned­gan­gen ef­ter en flot kar­ri­e­re, hvor isa­er hans be­tyd­ning i Li­ver­pool og på det dan­ske lands­hold er det, vi vil hu­ske. Og så vil vi hu­ske, at han i en ver­den, hvor pen­ge­ne er sto­re (og det har de og­så va­e­ret for Ag­ger) valg­te at ven­de hjem til det Brønd­by, der stod hans hjer­te na­ert på et tids­punkt, hvor han for­ment­lig sag­tens kun­ne ha­ve tjent fle­re sto­re pen­ge. Det blev ik­ke en god hjem­komst. Ja, man kun­ne godt se, at Ag­ger hav­de et ek­stra­or­di­na­ert ni­veau i Su­per­liga­en, når han var klar, men han var lidt for sja­el­dent klar, og han for­må­e­de al­drig at få pro­jek­tet til at vok­se rundt om sig.

Det kom­mer vi og­så til at hu­ske, når vi hu­sker til­ba­ge på Ag­gers kar­ri­e­re, men frem for alt kom­mer vi til at hu­ske til­ba­ge på en af de stør­ste i dansk fod­bold.

Men hvor stor var han? Hvor stor var han på det ba­ro­me­ter over folk, der har haft en lands­hold­strø­je på, og som selv­føl­ge­lig be­gyn­der med Mi­cha­el Laud­rup og slut­ter et sted om­kring An­ders Ran­d­rup el­ler så­dan no­get?

Det er med ba­e­ven­de skridt, når jeg skal for­sø­ge at sva­re. Men jeg gør et for­sig­tigt for­søg.

Og det bli­ver ud fra den pra­e­mis, at jeg sam­men­lig­ner spil­le­re fra det, man kun­ne kal­de mo­der­ne tid for lands­hol­det, hvil­ket for mig er ef­ter det in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud ved EM i Frank­rig i 1984.

Jeg har her en grup­pe af de helt sto­re, hvor Ag­ger ik­ke er:

Det er her, jeg har to gan­ge Laud­rup. Pe­ter Sch­mei­chel og Al­lan Si­mon­sen er og­så selv­føl­ge­li­ge her. Og Morten Ol­sen. Og Pre­ben Elkja­er.

Så er der en na­e­ste grup­pe med nav­ne som Jon Da­hl To­mas­son i føl­ge­skab med Frank Ar­ne­sen, Sø­ren Ler­by og Flem­m­ing Povls­en.

Ag­ger er ta­et på at va­e­re her. Men jeg smi­der ham al­li­ge­vel ind et sted helt i top­pen af den na­e­ste grup­pe af for­mi­dab­le lands­holds­spil­le­re, der over en år­ra­ek­ke sat­te de­res af­tryk og la­ve­de resultater. Jeg ta­en­ker på blandt an­dre Eb­be Sand, Tho­mas Hel­veg, Jes­per Ol­sen, Mar­tin Jør­gen­sen, Lars Ol­sen og Tho­mas Gra­ve­sen.

Og der er selv­føl­ge­lig fle­re, og jeg skri­ver med ma­er­k­bar nervø­si­tet for at ha­ve glemt nog­le. Det har jeg for­ment­lig.

Det aen­drer ik­ke ved po­in­ten, som er den­ne: Ag­ger ba­lan­ce­rer et el­ler an­det sted om­kring en top 10 over de se­ne­ste 30 års mest be­tyd­nings­ful­de lands­holds­spil­le­re. Det er der ik­ke man­ge an­dre fra hans ge­ne­ra­tion, der gør, og det forta­el­ler alt om, hvad det var for en fod­bold­spil­ler, der i går sag­de far­vel til spil­let.

Ag­ger ba­lan­ce­rer et el­ler an­det sted om­kring en top 10 over de se­ne­ste 30 års mest be­tyd­nings­ful­de lands­holds­spil­le­re. Det er der ik­ke man­ge an­dre fra hans ge­ne­ra­tion, der gør

BENJAMIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.