Roo­ney kan bli­ve Hod­g­sons helt sto­re ud­for­dring

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - PE­TER SØ­REN­SEN, BTs FODBOLDEKSPERT

Jeg sy­nes, at Sve­ri­ge er et dår­ligt hold. Ja, de har en ver­dens­klas­se­spil­ler i Zla­tan, men re­sten er jo in­ter­na­tio­na­le dva­er­ge

DA­GEN, HVOR ET stort mester­skab be­gyn­der, har no­get sa­er­ligt over sig. Jeg vil i dag fly­ve hen over EMs seks grup­per og gi­ve mi­ne bud på, hvem der går vi­de­re som et­te­re og to­e­re, og hvad vi skal hol­de øje med rundt om­kring– tre­er­regn­ska­bet hol­der jeg li­ge ude af lig­nin­gen i dag.

Vi be­gyn­der i grup­pe A, der for mig er den sva­ge­ste pul­je over­ho­ve­det, men med det må­ske bed­ste hold over­ho­ve­det i Frank­rig. Fransk­ma­en­de­ne er for mig stor­fa­vo­rit­ter til at vin­de det he­le. Jeg tror, at de la­ver ni po­int her, og­så selv om de må­ske spa­rer nog­le af stjer­ner­ne i den sid­ste kamp, for de­res na­est­bed­ste er så go­de, at de på na­e­sten al­le an­dre lands­hold vil­le va­e­re stam­spil­le­re.

Er det så far­ligt for Frank­rig at va­e­re hav­net i en grup­pe med så rin­ge mod­stand? Tja, det man i hvert fald kan si­ge er, at man stort set kun kan skuf­fe. Der er in­gen, der vil fal­de på rø­ven over tre sej­re – det er det mind­ste, der for­ven­tes.

Jeg tror mest på Schweiz til at en­de som nummer to, Al­ba­ni­en kan det ik­ke va­e­re, og Ru­ma­e­ni­en, som en­gang var et lands­hold med nog­le sto­re stjer­ner, har ik­ke no­gen i dag. Uan­set hvad ser jeg in­gen af de tre an­dre hold ha­ve en chan­ce i det vi­de­re for­løb.

DET BLI­VER SJOVE­RE, når vi kig­ger på grup­pe B. Jeg er spa­endt på Eng­land, der kom­mer med en sja­el­den frisk­hed og med spil­le­re, der har va­e­ret go­de i Pre­mi­er Le­ague. Jeg ta­en­ker på Var­dy, Ka­ne og De­le Al­li isa­er. For mig bli­ver det sto­re spørgs­mål, om Way­ne Roo­ney skal spil­le. Han har va­e­ret en del af en ge­ne­ra­tion, som mis­lyk­ke­des, og han har ik­ke haft et sa­er­lig godt år i Uni­ted.

Jeg si­ger ik­ke, at han ik­ke er god nok til at va­e­re ud­ta­get, men han er og­så så de­fi­ne­ren­de for hie­rar­ki­et, at det er van­ske­ligt at sa­et­te ham på ba­en­ken. Det kra­e­ver en me­get dyg­tig ma­na­ger at ha­ve så­dan­ne spil­le­re med i en trup. Det bli­ver Roy Hod­g­sons sto­re ud­for­dring – og span­ske Del Bosques, men det skal jeg kom­me til­ba­ge til.

MEN IN­DEN JEG når til Spa­ni­en, skal jeg li­ge skri­ve, at Tys­kland har ramt en re­gu­la­er walk over-grup­pe i grup­pe C, og jeg kan hel­ler ik­ke få øje på, at man ik­ke skul­le få Po­len med vi­de­re. Po­len har me­get go­de an­gri­be­re i Lewan­dowski og Mi­lik, og der­u­d­over kan hol­det møn­stre en start-11’er med spil­le­re fra fi­ne klub­ber som Kiev, Se­vil­la og Dort­mund. Det er pa­ent. Spørgs­må­let i det vi­de­re for­løb er, om trup­pen er bred nok.

OG SÅ BLEV det Spa­ni­en i grup­pe D, som kan bli­ve den sto­re ne­ga­ti­ve over­ra­skel­se. Spa­ni­er­ne får det ik­ke let i den mest in­ter­es­san­te grup­pe med me­get sta­er­ke mod­stan­de­re. Kro­a­tien har en midt­ba­ne med di­ri­gen­ter fra Re­al Madrid og Barcelona (Mod­ric og Raki­tic), Tyr­ki­et er et far­ligt hold, og Tjek­ki­et vandt alt­så en me­get sta­erk kva­li­fi­ka­tions­pul­je for­an Island, Tyr­ki­et og Hol­land.

Jeg er som na­evnt me­get spa­endt på, hvor­dan Vi­cen­te Del Bosque får sat sit hold sam­men. Han kom­mer med spil­le­re som Inies­ta, Ca­sil­las og Ra­mos, der har vun­det alt og va­e­ret me­get suc­ces­ful­de, og de er sta­dig go­de, ik­ke no­get der. Men det kan bli­ve et pro­blem, hvis de va­el­ges på de­res hi­sto­ri­ske pra­e­sta­tio­ner og der­med kom­mer til at hol­de spil­le­re som Thi­a­go, De Gea og Mar­ti­nez ude, som må­ske fak­tisk er end­nu bed­re. Der skal man som tra­e­ner he­le ti­den sik­re, at der er den nød­ven­di­ge sult på hol­det.

Jeg ga­et­ter trods alt på, at Spa­ni­en og Kro­a­tien går vi­de­re som et­ter og to­er. Men jeg fø­ler mig ik­ke sik­ker.

JEG ER LANGT me­re sik­ker i Sve­ri­ges grup­pe på, at det bli­ver Ita­li­en og Bel­gi­en, der ta­ger de to før­ste plad­ser. Jeg sy­nes, at Sve­ri­ge er et dår­ligt hold. Ja, de har en ver­dens­klas­se­spil­ler i Zla­tan, men re­sten er jo in­ter­na­tio­na­le dva­er­ge.

Ita­li­en er og­så ud­for­dret på midt­ba­nen og i an­gre­bet, og man kom­mer til at mang­le Mar­chi­sio, men de­fen­sivt har man et me­get sta­er­kt hold, og hol­det har en tra­e­ner, der er su­ve­ra­ent rent de­fen­sivt i Con­te. Uan­set hvad, vil det for mig va­e­ret et kunst­styk­ke, hvis vi ser Ita­li­en vi­de­re end til kvart­fi­na­ler­ne. BEL­GI­EN DER­I­MOD HAR jeg som en dark hor­se til at vin­de det he­le. Det er en af tur­ne­rin­gens tre bed­ste trup­per. Hol­det var al­le­re­de på nip­pet til no­get ved VM i 2014, og der fik man sam­let rig­tig me­get la­er­dom op, tror jeg, og jeg me­ner egent­lig kun, at Bel­gi­ens sto­re spil­le­re er ble­vet end­nu me­re be­tyd­nings­ful­de i de­res klub­ber si­den da.

Hol­det er ik­ke så sta­er­kt på ba­ck­er­ne rent of­fen­sivt, men det kan vi­se sig at bli­ve et tak­tisk kneb, hvis man en­der med at spil­le med stop­pe­re der. Det vil gø­re hol­det min­dre sår­bart på de­fen­si­ve om­stil­lin­ger og of­fen­sivt er man god nok til at kla­re sig med de midt­ba­ne­spil­le­re og an­gri­be­re, man har.

JEG HÅ­BER VIR­KE­LIG, at Island kom­mer vi­de­re fra grup­pe F.

I dansk fod­bold ta­ler vi me­get om, hvad de gør i Spa­ni­en og Tys­kland, og hvad vi kan la­e­re af det. Men må­ske skul­le vi la­e­re lidt me­re af Island. Det bør vi ik­ke va­e­re for ar­ro­gan­te til. Dan­mark vil i kva­li­fi­ka­tio­ner ty­pisk mø­de to hold, der er se­e­det hø­je­re end os, det vi­ste Island på vej­en til EM, hvor­dan man skal lø­se. Det kal­der på vild respekt.

Island er lan­det i en grup­pe, hvor man har en fair chan­ce for at kom­me vi­de­re. Hol­det er mindst li­ge så godt som Un­garn og kan må­ske ha­ve en chan­ce mod Østrig. Jeg tror, at Portu­gal, trods det at Ro­nal­do har set slidt ud, vin­der grup­pen, men her­fra kan po­rtu­gi­ser­ne godt få det sva­ert i det vi­de­re for­løb.

Og så skal vi i gang.

FO­TO: EPA

Skal Way­ne Roo­ney spil­le for Eng­land, el­ler skal land­stra­e­ner Roy Hod­g­son hel­le­re for­sø­ge sig med nog­le af de yn­gre spil­le­re, der har gjort det godt i den­ne sa­e­son?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.