Ska­det Na­dal mel­der fra til Wim­b­ledon

Årets Wim­b­ledon, som be­gyn­der 27. juni, bli­ver uden den tid­li­ge­re ver­den­set­ter Ra­fa­el Na­dal.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Na­dal, som på­drog sig en ska­de un­der grand slam-tur­ne­rin­gen French Open i slut­nin­gen af maj, er sta­dig så ska­det i sit ene hånd­led, at han ik­ke er i stand til at stil­le op i Wim­b­ledon.

Den span­ske ten­nis­stjer­ne trak sig fra French Open før tred­je run­de, da smer­ter­ne blev for sto­re, og for­di han na­e­sten ik­ke kun­ne be­va­e­ge sit ven­stre hånd­led.

»Jeg vil ik­ke va­e­re i stand til at spil­le Wim­b­ledon i år. Det er en sva­er be­slut­ning, men jeg tra­en­ger til me­re tid for at bli­ve frisk ef­ter den ska­de, jeg på­drog mig un­der French Open. Tak for al støt­ten,« skri­ver Na­dal på sin Fa­ce­book-kon­to.

30-åri­ge Na­dal har ta­get be­slut­nin­gen, ef­ter at han har talt med si­ne la­e­ger og få­et svar på fle­re me­di­cin­ske un­der­sø­gel­ser.

La­e­ger­ne har rå­det Na­dal til at hol­de hånd­led­det i ro i to ugers tid yder­li­ge­re. Han vil bli­ve be­hand­let af fy­si­o­te­ra­pe­u­ter for at bli­ve klar se­ne­re på som­me­ren, hvor et af sa­e­so­nens helt sto­re mål bli­ver OL i Rio.

To gan­ge tid­li­ge­re har Na­dal vun­det Wim­b­ledon. Det ske­te i 2008 og 2012, og i alt har han vun­det 14 grand slam-tit­ler i kar­ri­e­ren – her­af ni French Open-tit­ler på fa­vo­ri­tun­der­la­get grus.

Na­dal har va­e­ret pla­get af fle­re ska­der i de se­ne­ste år, og spe­ci­elt kna­e­e­ne har voldt sto­re pro­ble­mer.

I 2004 og 2009 meld­te Na­dal og­så af­bud til Wim­b­ledon på grund af ska­der, og de se­ne­ste fi­re år er han rø­get tid­ligt ud af tur­ne­rin­gen i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.