Re­naults sva­e­re valg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENAULTS FOR­MEL 1-LE­DEL­SE står over for en ra­ek­ke af­gø­ren­de valg. For det før­ste skal man be­slut­te, hvor­når der skal fuld fo­kus på 2017. Her aen­dres reg­le­men­tet om­kring bi­ler­nes ud­form­ning ra­di­kalt, og jo tid­li­ge­re man kom­mer i gang med den nye bil, jo stør­re er chan­cer­ne for suc­ces. Det er fri­sten­de for Re­nault, der i al­le til­fa­el­de har del­vist af­skre­vet 2016 som et ’ud­vik­lings-år’, at skip­pe den­ne sa­e­son til for­del for en mas­siv sats­ning på det nye reg­le­ment.

Un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der kun­ne man bru­ge man­ge af de ting man ud­vik­le­de i år til na­e­sten sa­e­son. Men på grund af det nye reg­le­ment er ’gen­brugs-mu­lig­he­der­ne’ be­gra­en­se­de fra 2016 til 2017.

RNÅR JEG TA­LER med Re­nault-che­fer­ne, er det ty­de­ligt, at der ik­ke er enig­hed om stra­te­gi­en. Cy­ril Abi­te­boul, der er den mest tek­nisk ori­en­te­re­de i top­le­del­sen, snak­ke­de al­le­re­de i Ki­na i april om at bru­ge de fle­ste re­sur­ser på 2017-bi­len. Fre­de­ric Vas­seur la­eg­ger om­vendt ik­ke skjul på, at der sta­dig kan va­e­re me­get at hen­te i 2016. Kø­rer­nes og me­ka­ni­ker­nes mo­ti­va­tion vil få et kna­ek, hvis re­sten af 2016 – der er sta­dig to tred­je­de­le til­ba­ge af sa­e­so­nen – ba­re bli­ver no­get, der skal over­stås. Og de nye sponso­rer tea­met har til­truk­ket (in­klu­si­ve dan­ske Ja­ck & Jo­nes) vil na­tur­lig­vis ger­ne se 2016-resultater, in­den 2017-af­ta­ler­ne un­der­skri­ves. Man kan kun ha­ve ondt af Jo­ly­on Pal­mer. Det vir­ker al­le­re­de som om, han er valgt fra med hen­syn til 2017, og spørgs­må­let er, om han over­ho­ve­det får lov til at kø­re 2016 fa­er­dig. Med Ke­vin Magnus­sen for­hol­der det sig (hel­dig­vis) an­der­le­des SLUTPLACERINGEN I 2016 er og­så di­rek­te af­gø­ren­de for 2017-bud­get­tet. En be­ty­de­lig del af et For­mel 1-teams ind­komst kom­mer i dag fra For­mu­la One Ma­na­ge­ment, der for­de­ler spor­tens ind­ta­eg­ter fra tv-ret­tig­he­der, ban­de-re­k­la­mer etc. For­de­lin­gen er af­ha­en­gig af slutplaceringen i kon­struk­tør-VM. Med an­dre ord: Hvis Re­nault ’op­gi­ver’ 2016, kan det be­ty­de fa­er­re pen­ge til 2017. MED HEN­SYN TIL mo­to­ren hand­ler det ik­ke så me­get om valg – me­re om hårdt ar­bej­de. I Mo­na­co in­tro­du­ce­re­de man for 14 da­ge si­den en sta­er­kt for­bed­ret mo­tor. Som al­tid i For­mel 1 er ek­sak­te tal top­hem­me­li­ge, men et godt bud er 40 ek­stra he­ste­kra­ef­ter, der alt ef­ter ba­ne kan gi­ve op til 0,5 se­kund på sto­pu­ret pr. om­gang. Der er alt­så ta­le om en me­get mar­kant frem­gang, og det er im­po­ne­ren­de – og en un­der­streg­ning af Re­naults fo­kus på For­mel 1 – at man kan ’fin­de’ så man­ge ek­stra he­ste­kra­ef­ter i lø­bet af få må­ne­der. Der kom­mer ik­ke grund­la­eg­gen­de aen­drin­ger i mo­tor-reg­le­men­tet op til 2017, og der­for skal Re­nault-in­ge­ni­ø­rer­ne ba­re knok­le vi­de­re, og de na­e­ste for­bed­rin­ger af mo­to­ren er al­le­re­de på teg­ne­bra­et­tet. Om man va­el­ger at få dem klar til den­ne sa­e­son er tvivl­s­omt, men der er lagt op til end­nu et stort skridt i 2017 – og så skul­le Re­nault-mo­to­ren ef­ter­hån­den va­e­re på ni­veau med Mer­ce­des. EN­DE­LIG ER DER kø­rer­ne. Man kan kun ha­ve ondt af Jo­ly­on Pal­mer. Det vir­ker al­le­re­de som om, han er valgt fra med hen­syn til 2017, og spørgs­må­let er, om han over­ho­ve­det får lov til at kø­re 2016 fa­er­dig.

Med Ke­vin Magnus­sen for­hol­der det sig (hel­dig­vis) an­der­le­des. Alt, hvad jeg hø­rer, an­ty­der, at dan­ske­ren har ud­vik­let sig til en cen­tral fi­gur i Re­naults frem­tids­pla­ner.

At for­la­en­ge kon­trak­ten med K-Mag er Re­nault­le­del­sen nem­me­ste valg i de kom­men­de uger. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.