An­ders Han­sen svin­ger køl­ler­ne igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ DEN IGEN An­ders Han­sen hav­de egent­lig lagt gol­f­køl­ler­ne på hyl­den, men en ny re­gel fra Eu­ro­pa Tou­ren gør, at ve­te­ra­nen har fun­det dem frem igen. Han stil­ler op i Ma­de in Den­mark i Him­mer­land i au­gust. Den pen­sio­ne­re­de gol­f­spil­ler un­der­stre­ger, at der ik­ke er ta­le om et co­me­ba­ck. Han øn­sker blot at be­va­re sig selv i en be­stemt ka­te­go­ri på Eu­ro­pe­an Tou­ren.

En ny re­gel be­ty­der, at spil­ler­ne i top-40 på den så­kald­te ’Ca­re­er Mo­ney List’ skal spil­le mini­mum fem tur­ne­rin­ger i lø­bet af en sa­e­son for at be­va­re plad­sen.

An­ders Han­sen er nummer 25 på li­sten med 12,2 mil­li­o­ner pund i ind­tje­ning gen­nem sin kar­ri­e­re.

»Det er ik­ke et co­me­ba­ck,« si­ger An­ders Han­sen til tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de.

Han øn­sker at hol­de dø­ren åben for at spil­le på Eu­ro­pa Tou­ren og spil­ler der­for de på­kra­e­ve­de tur­ne­rin­ger.

»Jeg har ik­ke haft tid til at tra­e­ne kon­ti­nu­er­ligt, og der­for er for­men na­tur­lig­vis ik­ke så god, som den kun­ne va­e­re, men nu hå­ber jeg, at et par ugers tra­e­ning kan få spil­let op på et ac­cep­ta­belt ni­veau,« si­ger han. Spil­ler al­le­re­de om to uger Før­ste gang, An­ders Han­sen stil­ler til start i år, bli­ver om to uger ved BMW In­ter­na­tio­nal Open i Tys­kland. Der­ef­ter er fo­re­lø­big Open de Fran­ce og Ma­de in Den­mark på pro­gram­met.

Open de Fran­ce ta­el­ler som to tur­ne­rin­ger, så må­ske bli­ver det kun til yder­li­ge­re en tur­ne­ring for An­ders Han­sen i år.

An­ders Han­sen har spil­let 419 Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­ger og vun­det tre gan­ge. Han har va­e­ret med i Ma­de in Den­mark i bå­de 2014 og 2015 med en pla­ce­ring som nummer 27 som bed­ste re­sul­tat. DAN­MARKS SPORTSAVIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.