De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Morten Bødskov Er­hvervsord­fø­rer (S) @mfMor­ten

Af­ta­le om plan­lov: 25 pct. al­me­ne bo­li­ger be­va­res. In­gen nye kyst­pro­jek­ter. Grønt dan­marks­kort styr­kes. Ky­ster og stran­de red­det.

Den­nis Kri­sten­sen For­mand FOA @Den­nisFOA

FOA-stormø­de: Vi er nødt til at sny­de. Det gi­ver dår­lig samvit­tig­hed. 7 mi­nut­ter til at nå til bor­ge­ren og gi­ve en in­sulin-sprøjte.

Maria R. Gjer­ding Mil­jøord­fø­rer (EL) @Ma­ri­aGjer­ding

Fuld­sta­en­dig tos­set, at et fler­tal vil til­la­de ten­nis­ba­ner, ter­ras­ser og swim­m­ing­pools i vo­res unik­ke na­tur ved stran­de og ky­ster.

SF Po­li­tisk par­ti @SFpo­li­tik

Når re­ge­rin­gen kø­ber så man­ge kamp­fly, så vil de vi­dere­fø­re Fog­hs mi­li­ta­ri­sti­ske po­li­tik. Det skal Dan­mark slet ik­ke!

Met­te Abild­gaard Po­li­tisk ord­fø­rer (K) @met­tea­bild­gaard

Vi i De Kon­ser­va­ti­ve kan ik­ke ac­cep­te­re at slag­te for­sva­ret for at fi­nan­si­e­re køb af fly. Mi­ni­ste­ren vil­le ik­ke for­hand­le – smed os ud!

Ni­co­lai Wam­men Po­li­tisk ord­fø­rer (S) @NWam­men

Blå blok har bø­jet sig. De al­me­ne bo­li­ger er sik­ret, så og­så folk med al­min­de­li­ge ind­ta­eg­ter kan bo i by­er­ne.

Kri­sti­an Jensen Uden­rigs­mi­ni­ster (V) @Kri­sti­an_Jen­sen

Dan­mark har bi­dra­get til frem­skridt i Af­g­ha­ni­stan, men der er fort­sat ud­for­drin­ger. Der­for skal vi la­e­re af vo­res er­fa­rin­ger!

Eva Flyv­holm For­svarsord­fø­rer (EL) @EvaFlyv­holm

Skidt for Dan­mark at ka­ste mil­li­ar­der ef­ter mil­li­ard­dy­re kamp­fly til fle­re an­grebs­kri­ge. Brug for helt ny uden­rigs­po­li­tik.

An­dreas Wei­din­ger Lands­for­mand (KU) @A_Wei­din­ger

Jeg kan ik­ke la­en­ge­re fin­de ét ar­gu­ment for at støt­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.