PE­TER NE­DER­GAARD

Pro­fes­sor i statskund­skab

BT - - DEBAT -

Ja. Den er ik­ke sva­er – f.eks. sam­men­lig­net med USAs. Det kun­ne vi godt ta­ge ved la­e­re af og stram­me lidt op på sva­er­heds­gra­den og få fle­re bor­ger­ret­te­de spørgs­mål om, hvor­dan man age­rer i et de­mo­kra­ti som det dan­ske. Ja. Når du kom­mer til Dan­mark fra et an­det sam­fund, så er det vig­tigt, at du ved, hvor­dan man age­re­rer som bor­ger, og hvil­ke in­sti­tu­tio­ner, der er. Du får jo sam­ti­dig stem­me­ret, og du for­ven­tes at va­e­re en bor­ger i et de­mo­kra­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.