Tom K ri­sten­sen bli­ver tv-eks­pert i Le Mans

Den tid­li­ge­re ra­cer­stjer­ne Tom Kri­sten­sen har få­et nyt tv-job.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYT JOB Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Tom Kri­sten­sen bli­ver dog i mo­tor­spor­tens ver­den i sit nye ar­bej­de. Her skal Tom Kri­sten­sen prø­ve ta­len­tet af som eks­pert hos Eu­rosport, når det le­gen­da­ri­ske 24-ti­mer­sløb på Le Mans kø­res i na­e­ste uge.

Den ni-dob­bel­te Le Mansvin­der gla­e­der sig til den nye ud­for­dring.

»Jeg har al­le­re­de la­vet nog­le små film ne­de fra Le Mans, hvor vi be­skri­ver te­ma­er fra lø­bet. Det kan va­e­re om min hi­sto­rie på Le Mans, ba­nen, pit­ten og det med at kø­re om nat­ten. Jeg kom­mer ik­ke til at sid­de som kom­men­ta­tor, men jeg er med i stu­di­et, hvor jeg gi­ver mi­ne in­put om­kring lø­bet. Det gla­e­der jeg mig til,« si­ger han til BT.

Tom Kri­sten­sen skal pri­ma­ert med­vir­ke i Eu­rosports ud­sen­del­se, ’Le Mans 24 Mi­nu­tes’, der fle­re gan­ge om ugen sam­ler op på be­gi­ven­he­der­ne på den fran­ske ra­cer­ba­ne pri­ma­ert om af­te­nen. Det sker i et li­ve­stu­die fra pit­ten el­ler pad­do­ck­en, hvor Tom Kri­sten­sen skal va­e­re med til at ana­ly­se­re og gø­re se­er­ne klo­ge­re på sla­gets gang.

Eu­rosport sen­der al­le­re­de fra Le Mans på mandag, og tv­sta­tio­nen sen­der li­ve fra ba­nen ons­dag, hvor den før­ste tra­e­ning af­vik­les og fra al­le lø­bets 24 ti­mer hen over we­e­ken­den.

Ved si­den af job­bet som eks­pert skal Tom Kri­sten­sen og­så va­re­ta­ge si­ne for­plig­tel­ser hos Au­di, hvor han er ty­sker­nes am­bas­sa­dør, mens han og­så har en rol­le som ’Grand Mars­hall’ hos ar­ran­gø­rer­ne af lø­bet.

FO­TO: CLAUS BECH

Tom Kri­sten­sen er klar til at gu­i­de Eu­rosports se­e­re gen­nem Le Mans, som han selv har vun­det ik­ke fa­er­re end ni gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.