Ba­le spil­ler for Wa­les, Mor for Tyr­ki­et, he­st hed­der che­val, og så­dan er det he­le vej­en igen­nem...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURT LASSEN blogs.bt.dk

End ik­ke et trø­jeskif­te for­vir­rer os, for vi er ef­ter­hån­den så vant til tre for­skel­li­ge klub­far­ver til kom­merci­elt mer­chan­di­se­brug på hjem­me- og ude­ba­ne og i eu­ro­pa­ei­sk for­kla­ed­ning

PYH VARM UGE, nu bli­ver det kol­de­re, og EM-bol­den rul­ler. Per­fekt ti­m­ing og tvvejr. El­ler var det ba­re li­ge et kort puste­rum P og for­nem­mel­sen af som­mer uden øjen­kro­gens kon­stan­te fod­bold­kam­pe. Pau­ser­ne fø­les kor­te­re, Cham­pions Le­ague-fi­na­le for et blink med øjet si­den, Su­per­liga­en knapt nok gå­et på fe­rie, og li­ge hen­ne på den an­den si­de af EM be­gyn­der den igen – pro­gram­met er ude, fredag 15. juli går det løs med før­ste kamp, fem da­ge ef­ter EM-fi­na­len på Sta­de de Fran­ce.

Alt­så, den der ud­van­de­de EM-slut­run­de på stør­rel­se med et VM. 24 hold og kun de al­ler­rin­ge­ste som An­dor­ra, Li­ch­tenste­in og Nor­ge er si­et fra. Nåh ja, og Dan­mark. Og Hol­land. Spil­ler­ne er no­gen­lun­de de sam­me, vi har stir­ret os blin­de på igen­nem he­le for­å­ret og så­ma­end vin­te­r­en fra de sto­re liga­er.

End ik­ke et trø­jeskif­te for­vir­rer os, for vi er ef­ter­hån­den så vant til tre for­skel­li­ge klub­far­ver til kom­merci­elt mer­chan­di­se-brug på hjem­me- og ude­ba­ne og i eu­ro­pa­ei­sk for­kla­ed­ning.

Så det er kon­stel­la­tio­ner­ne, vi skal ha­ve på plads i for­vir­rin­gens for­be­re­del­ses­fa­se med Pa­ni­ni-kort og in­ter­ak­ti­ve gra­fik­ker på de sto­re fod­bold­me­die-si­tes. Ba­le spil­ler for Wa­les, Mor for Tyr­ki­et, he­st hed­der che­val, og så­dan er det he­le vej­en igen­nem.

END IK­KE LYDEN er der aen­dret stort på. Godt nok er vi til­ba­ge i DR- og TV2-fol­den, som ud­over kvin­de­fod­bol­den på DR3 le­ver i et to­år­svaku­um i man­gel på fod­bold­ret­tig­he­der og så el­lers skru­er op for slut­run­de­fe­sten og storska­er­me på hen­holds­vis Bryg­gen og ved Mu­sik­hu­set i År­hus. Men TV3-fol­ke­ne er flyt­tet ind hos TV2, Ka­nal 5 og 6 ind hos DR, så hel­ler ik­ke på den front, har man haft me­get la­en­ge­re end en uges fred i øre­gan­gen.

Til gen­ga­eld kan du lyt­te til di­ne fa­vo­ri­t­eks­per­ter fra de tra­di­tio­nel­le fod­bold­ka­na­ler som ak­kom­pag­ne­ment til pu­blic ser­vi­cestem­mer­ne fra ra­dio­en. Li­ni­ger med Morten Bruun, An­dreas Kraul med Mik­kel Bi­s­choff. Tho­mas Kri­sten­sen på TV2 er vant til si­ne to­års-mo­du­ler og den­ne gang med TV3s Jes­per Grønkja­er, mens sta­tio­nen som sit an­det mak­ker­par lå­ner he­le pak­ken hos TV3 med Wer­ge og Fri­mann, nu hvor Flem­m­ing Toft har par­ke­ret kom­men­ta­tor­stem­men.

Slut­run­der­ne er dy­re sa­ger for bå­de DR1 og TV2, men de kan og­så gi­ve et til­tra­engt løft i se­er­tal­le­nes styrt­dyk i sid­ste må­ned. Så­le­des faldt konsu­me­rin­gen af DRs tv-ud­bud he­le 11 pro­cent i maj må­lt di­rek­te mod maj sid­ste år. For TV2s ved­kom­men­de 12 pro­cent. Mens MTG, der står bag TV3, og Di­scove­ry med Ka­nal 5 og 6 i po­r­te­følj­en nok har brug for at hol­de de­res fod­bold­stem­mer var­me, for de faldt vold­som­me 22 pro­cent og 25 pro­cent fra maj sid­ste år til i år. Iføl­ge Me­di­awatch et sam­let fald i dansk tv-konsump­tion på 18 pro­cent og det la­ve­ste si­den 2007.

JEG HOL­DER SÅ­MA­END af lyden, men op­hol­der mig til­fa­el­dig­vis i Lon­don i mor­gen, og det er ik­ke så rin­ge end­da at kun­ne sni­ge sig ind på en pub og vej­re stem­nin­gen til Eng­lands før­ste kamp ved EM-slut­run­den mod Rusland. Skal det va­e­re? Den­ne gang? Nej, vel, men first hand en­gelsk fod­bold­kul­tur har nu al­tid sin char­me, hvis man ba­re va­rer sin mund og hol­der be­hø­rig af­stand, når det he­le fal­der fra hin­an­den og ik­ke går som i 1966.

Om­vendt med Var­dy og Ka­ne on the move ved man al­drig, om end de to him­mel­storme­re fra Lei­ce­ster og Tot­ten­ham sik­kert er godt mø­re ef­ter en an­s­pa­endt og kra­e­ven­de Pre­mi­er Le­ague-slut­spurt, in­gen syn­der­lig fe­rie, og tra­e­nings­lejr un­der Roy Hod­g­son.

Nå, men fort­sa­et en­de­lig, hvor for­å­ret slap. Vi ha­en­ger på i 51 kam­pe – og no­get Hor­sens el­ler Lyng­by fre­da­gen der­på...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.