DF mis­brug­te pen­ge fra EU

BT - - NYHEDER -

I sid­ste må­ned blev Dansk Fol­ke­par­ti med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i spid­sen tvun­get til at be­ta­le 2,9 mio. kr. til­ba­ge, som par­ti­et ube­ret­ti­get hav­de mod­ta­get i støt­te fra Eu­ro­pa-Par­la­men­tet.

Par­la­men­tets pra­esi­di­um be­grun­de­de kra­vet med, at DF hav­de brugt EU-mid­ler fra si­ne to fon­de Meld og Feld på fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det i de­cem­ber.

For et par år si­den måt­te par­ti­et og­så be­ta­le pen­ge re­tur, da man ulov­ligt hav­de brugt EU-mid­ler til at fi­nan­si­e­re en sejl­tur til ti dan­ske hav­ne som led i den kom­mu­na­le valg­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.