’Det er trist’

BT - - NYHEDER -

Skal de ik­ke fejre guld­bryl­lup? Det sy­nes jeg er trist. Jeg føl­ger me­get med i kon­ge­hu­set, og jeg er me­get roy­al. Et guld­bryl­lup er no­get, jeg vil­le gå og gla­e­de mig til at se i fjern­sy­net, og hvis ik­ke jeg hav­de tid, vil­le jeg op­ta­ge det. De har al­tid vist sig for be­folk­nin­gen, men på det sid­ste har Hen­rik vist en ke­de­lig si­de af sig selv. Hvis det er så­dan, de har det, må de la­de Mary og Fre­de­rik tra­e­de til Jeg sy­nes, det er dår­lig stil, at de ik­ke hol­der no­get. Jeg går ik­ke ind for mo­nar­ki­et, men jeg ved, at der er man­ge, der går op i at føl­ge så­dan en be­gi­ven­hed, og guld­bryl­lup ,det er jo flot. Jeg sy­nes godt, de kun­ne hol­de no­get Et guld­bryl­lup er en pri­vat ting, og det er op til dem selv, om de vil de­le det med of­fent­lig­he­den. De kon­ge­li­ge har for­plig­tel­ser, men ef­ter så man­ge år, hvor de har stil­let op til alt, kan jeg godt for­stå, hvis de vil hol­de det pri­vat. Men må­ske er det på ti­de, at Kron­prin­sen tra­e­der til og ta­ger den vi­de­re Jeg sy­nes, det er ae­r­ger­ligt, for de re­pra­e­sen­te­rer Dan­mark og er for­bil­le­der for dan­sker­ne. De er vo­res an­sigt udadtil, og når vi nu har et kongehus, sy­nes jeg og­så, de skal stil­le op. Men det er selv­føl­ge­lig de­res eget valg, om de vil hol­de et of­fent­ligt guld­bryl­lup Hvis de skal ha­ve al­le de pen­ge, så må de og­så stil­le op, når der er guld­bryl­lup. De be­hø­ver ik­ke at gø­re så me­get, de kan jo ba­re gå ud på bal­ko­nen og vin­ke lidt. Hvis ik­ke de gi­der, må de tra­e­de til­ba­ge og la­de Fre­de­rik og Mary kom­me til Hvis de ik­ke vil hol­de guld­bryl­lup, er det helt okay med mig. Jeg er al­li­ge­vel ik­ke in­vi­te­ret. De er men­ne­sker som al­le an­dre, og det er de­res egen pri­va­te sag Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik bør hol­de et stort guld­bryl­lup med po­mp og pragt el­ler og­så skal de tra­e­de til­ba­ge og over­la­de tro­nen til Fre­de­rik og Mary. Så­dan si­ger nog­le af de roy­a­li­ster, BT i går mød­te i Kø­ben­havn. Mid­som­mer­so­len står højt på him­len, og fre­dag af­ten er ho­ved­sta­dens ga­der fyldt med dan­ske­re, der ny­der den ly­se af­ten. I Nyhavn - få hund­re­de me­ter fra Ama­li­en­borg - er der fyldt godt op med gla­de øl­drik­ken­de men­ne­sker.

Et af de sto­re sam­ta­le­em­ner den­ne som­mer­af­ten er prins Hen­riks be­slut­ning om at la­de sig pen­sio­ne­re og kon­ge­hu­sets ud­mel­ding om, at der ik­ke bli­ver no­get stort roy­alt guld­bryl­lup til na­e­ste år.

»Vi stod fak­tisk li­ge og snak­ke­de om det. Hvis de skal ha­ve al­le de pen­ge, så må de og­så stil­le op, når der er guld­bryl­lup. De be­hø­ver ik­ke at gø­re så me­get, de kan jo ba­re gå ud på bal­ko­nen og vin­ke lidt. Hvis ik­ke de gi­der, så må de tra­e­de til­ba­ge og la­de Fre­de­rik og Mary kom­me til,« si­ger so­ci­al­pa­e­da­gog Tho­mas Ho­by, der be­nyt­ter so­len til at gi­ve den som ga­demu­si­kant i Nyhavn.

En grup­pe ve­nin­der med gråt hår og fyld­te ving­las fø­rer en højlydt sam­ta­le ved si­den af. Men den go­de stem­ning bli­ver for en stund spo­le­ret, da BTs repor­ter forta­el­ler, at der ik­ke bli­ver no­get roy­alt guld­bryl­lup til na­e­ste år.

»Skal de ik­ke fejre guld­bryl­lup,« ud­bry­der 55-åri­ge An­ne­li­se Holst fra Ølstyk­ke og ser helt slu­kø­ret ud.

»Det sy­nes jeg er trist. Jeg føl­ger me­get med i kon­ge­hu­set, og jeg er me­get roy­al. Et guld­bryl­lup er no­get, jeg vil­le gå og gla­e­de mig til at se i fjern­sy­net, og hvis ik­ke jeg hav­de tid, vil­le jeg op­ta­ge det,« si­ger An­ne­li­se Holst, der er pen­sio­ne­ret tje­ne­ste­mand.

Hen­des ve­nin­de Ti­na Hartvig Pe­ter­sen er dog no­get me­re over­ba­e­ren­de.

»Hvis de ik­ke vil hol­de guld­bryl­lup, er det helt okay med mig. Jeg er al­li­ge­vel ik­ke in­vi­te­ret,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.