Kra­eft­syg la­e­ge rev­ser it-sy­stem

BT - - NYHEDER -

KAOS Blod­prø­ve-be­stil­lin­ger er for­s­vun­det, hen­vis­nin­ger stran­det, og nu står den 61-åri­ge over­la­e­ge og­så frem og forta­el­ler om si­ne fru­stra­tio­ner over sy­ste­met fra den an­den si­de af bor­det som pa­tient.

Da han i april ef­ter de før­ste tre run­der af ke­mo­te­ra­pi skul­le ha­ve fo­re­ta­get en kon­trolscan­ning for at se, om ke­mo­en vir­ke­de på kra­ef­ten, kun­ne rønt­ge­naf­de­lin­gen på Her­lev Ho­spi­tal ik­ke fin­de hen­vis­nin­gen.

»I ka­os­set kun­ne de ik­ke skaf­fe de ti­der, man skul­le ha­ve som pa­tient. De kun­ne hver­ken se, at jeg hav­de få­et en hen­vis­ning, el­ler om de hav­de mod­ta­get en, og de kun­ne ik­ke se, om jeg må­ske al­le­re­de var boo­k­et i sy­ste­met,« si­ger over­la­e­gen.

Hans la­e­ge på ho­spi­ta­let be­stil­te scan­nin­gen al­le­re­de 12. april, og ef­ter at ha­ve ryk­ket for den end­te han med at ori­en­te­re sin egen chef om sa­gen, frem­går det af en kor­re­spon­dan­ce, som BT er i be­sid­del­se af.

For selv­om over­la­e­gens ke­mo­be­hand­lin­ger lå på beg­ge si­der af ud­rul­nin­gen af Sund­heds­plat­for­men, som ske­te 21. maj, så var rønt­ge­naf­de­lin­gen al­le­re­de før 21. maj gå­et over til nye it-sy­ste­mer, så dis­se var klar til at kun­ne in­te­gre­res med Sund­heds­plat­for­men.

Over­la­e­gen end­te i før­ste om­gang med at sprin­ge kon­trolscan­nin­gen over og gå di­rek­te vi­de­re til sin fjer­de ke­mo­be­hand­ling. Til sidst var han så fru­stre­ret over at ven­te, at han fo­re­slog sin la­e­ge at få scan­nin­gen la­vet på sin egen ar­bejds­plads.

»Jeg er fuld­sta­en­dig over­be­vist om, at min la­e­ge gjor­de alt, hvad han kun­ne for at skaf­fe mig en tid, men det var umu­ligt. Så kom der hel­lig­da­ge, ti­den gik, og jeg blev me­re og me­re utå­l­mo­dig. Til sidst sag­de jeg til dem, at jeg vil­le få den fo­re­ta­get på mit eget sy­ge­hus, men så hav­de min la­e­ge net­op få­et en tid fra rønt­ge­naf­de­lin­gen.«

Da han en­de­lig – med tre ugers for­sin­kel­se – fik en tid til CT-scan­ning på rønt­ge­naf­de­lin­gen, var man så langt frem­me i hans be­hand­lings­for­løb, at scan­nin­gen brem­se­de for hans na­e­ste om­gang ke­mo.

»Ny­rer­ne kan ik­ke hol­de til ke­mo så ta­et på, at man får kon­trast-va­e­ske gen­nem krop­pen. Det skal va­e­re skyl­let ud. Omvendt hav­de jeg ik­ke lyst til at ud­sky­de ke­mo­be­hand­lin­ger­ne yder­li­ge­re, så jeg end­te med at få det he­le oven i hin­an­den, selv­om det ik­ke er uden hel­breds­ma­es­si­ge ri­si­ci,« forta­el­ler over­la­e­gen. Fle­re pro­ble­mer Oven i det op­le­ve­de han og­så, at la­e­ger­ne hav­de van­ske­ligt ved at få ud­skre­vet me­di­cin i det så­kald­te FMK­sy­stem – Det Fa­el­les Me­di­cin­kort – som Re­gion Ho­vedsta­den al­le­re­de har er­kendt har voldt fle­re pro­ble­mer. Bl.a. kun­ne man ik­ke ud­prin­te ‘me­di­cin­li­ster’, som pa­tien­ter skal ha­ve med sig hjem ved ud­skri­vel­sen, så de ved, hvor­dan de skal ta­ge de­res me­di­cin.

»Jeg hav­de selv­føl­ge­li­ge fuld­sta­en­dig styr på, hvad jeg skul­le ta­ge, for­di jeg er la­e­ge, men det er jo pro­ble­ma­tisk for dem, som ik­ke ved, hvor­dan de skal hånd­te­re me­di­cin.«

Se­ne­st op­le­ve­de han, at der var gå­et koks i be­stil­lin­gen af de blod­prø­ver, som han får fo­re­ta­get un­der si­ne kon­trol­be­søg.

»Nog­le af be­stil­lin­ger­ne er gå­et tabt, og der­for skal jeg ind at ha­ve ta­get nye på tirs­dag,« forta­el­ler over­la­e­gen.

»Jeg hav­de jo hørt om sy­ste­met in­ter­nt, så jeg hav­de for­ud­set, hvor vi var på vej hen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.